7. Moving Frontiers: A Local-Global Perspective

NIJKAMP, PETER, 1998. MOVING FRONTIERS: A LOCAL-GLOBAL PERSPECTIVE.  Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 7 (1998).  28 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-79-2, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: The paper addresses the position of peripheral areas from both a local and a global perspective. It is argued that the drive towards a network economy – often global in nature – has far reaching implications for the economic and geographical profile of border regions. The paper starts off from a theoretical perspective and shows that modern network theory – in combination with transaction cost theory – may offer a meaningful operational analytical framework for understanding the changing positions of regions in our world.   A major question is then whether the new spatial dynamics will lead to convergence or divergence patterns among regions. A critical overview of convergence theories – against the background of globalisation phenomena – is then given. It is argued that there is a tendency towards club convergence.    The consequences for regional development policy are next spelt out. There is no uniform policy panacea; policy strategies have to be fine-tuned and tailor-made, and should address the specific needs and opportunities of regions.    Finally, the position of border regions is revisited. It is argued that accessibility policies aiming to alleviate the negative consequences of peripheral location deserve priority, provided the region has sufficient economic self-reliance to cope with competition from outside.

Key words: Network economy, club convergence, border regions 

NIJKAMP, PETER, 1998. RAJAT LIIKKEESSÄ: PAIKALLINEN JA GLOBAALI NÄKÖKULMA.   Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 7 (1998). 28 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-79-2, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tässä esityksessä syrjäisten alueiden asemaa käsitellään sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta. On väitetty, että siirtymisellä kohti verkostotaloutta – joka usein on luonteeltaan globaalia – on kauaskantoisia vaikutuksia maiden reuna-alueiden talouteen ja talousmaantieteelliseen profiiliin. Tämä työ alkaa teoreettisella tarkastelulla ja osoittaa, että nykyaikainen verkostoteoria – yhdistettynä liikekustannusteoriaan – voi tarjota järkevän operationaalisen analyysikehyksen alueiden muuttuvan aseman ymmärtämiselle.  Yksi merkittävä käsiteltävä kysymys on, tarkoittaako uusi alueellinen dynamiikka konvergoivaa vai divergoivaa kehitystä alueiden välillä. Tässä työssä luodaan kriittinen katsaus ns. konvergenssiteorioihin – globalisaatioilmiön taustaa vasten.On havaittu, että alueiden ja etenkin maiden välillä on muodostumassa konvergenssiklubeja.  Työssä tarkastellaan myös aluepolitiikan seurauksia. Havaintona on, että yhtenäistä standardiratkaisua alueellisiin ongelmiin ei ole, vaan strategiat on hienosäädettävä ja räätälöitävä sekä kohdistettava alueiden erityistarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.  Lopuksi palataan reuna-alueiden asemaan. Väitetään, että alueen saavutettavuuteen tähtäävä politiikka, joka pyrkii vähentämään syrjäisen sijainnin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia, ansaitsee tärkeysjärjestyksessä etusijan. Tämän edellytyksenä luonnollisesti on, että alueella on riittävä taloudellinen itseluottamus pystyäkseen vastaamaan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun.

Avainsanat: Verkostotalous, konvergenssiklubit, reuna-alueet