165. Metsäpalojen torjunnan talous ja ekosysteemipalvelut ‒ Kustannus-analyysi Pohjois-Karjalasta

Kosenius, A-K., Tulla, T., Horne, P., Vanha-Majamaa ja I., Kerkelä, L. 2014. METSÄPALOJEN TORJUNNAN TALOUS JA EKOSYSTEEMIPALVELUT ‒ Kustannusanalyysi Pohjois-Karjalasta. PTT työpapereita 165, 54 s. ISBN 978-952-224-157-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Metsäpalo vaikuttaa ekosysteemipalveluihin (esim. puu, marjat, sienet, hiilensidonta, muut säätelypalvelut) ja voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja terveyshaittoja. Tässä työssä kuvailtiin metsäpaloista ja niiden torjunnasta aiheutuvia kustannuksia Pohjois-Karjalassa vuosina 2009-13 ja tarkasteltiin tiedon saatavuutta ja määrää. Metsäpalojen määrä vaihteli 14-104 välillä ja vuosittain palaneen alan koko oli 3-96 hehtaaria. Tyypillisesti palot olivat alle hehtaarin kokoisia. Sammutuskustannusten (palkat ja polttoaineet), ennaltaehkäisyn (tiedotus ja valistus) ja havainnoinnin (maastohavainnointi ja lentotähystys) kustannusten lisäksi laskettiin metsäpaloista aiheutuvat menetykset metsien puuntuotannolle ja hiilensidonnalle. Kustannusten arviointia hankaloitti rahamääräisen tiedon puute tai ekologisten vaikutusten määrittelemättömyys ajassa. Karjalan tasavallassa metsäpalojen määrä ja keskimäärin palossa palanut ala on vuosittain moninkertainen Pohjois-Karjalaan verrattuna. Suomen metsäautoteiden määrä, kuvioittainen metsätalous, yhteistyö eri tahojen välillä ja havainnointi auttavat estämään palojen leviämistä. Menestyksekäs palon torjunta edellyttää hyvää tiedon kulkua ja tutkimustiedon (esim. paloriskit, palojen leviäminen) siirtymistä käytäntöön.

Avainsanat: metsäpalot, ekosysteemipalvelut, kustannusanalyysi, säätelypalvelut 
 
Kosenius, A-K., Tulla, T., Horne, P., Vanha-Majamaa ja I., Kerkelä, L. 2014. ECONOMICS OF FOREST FIRE MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SERVICES – Cost analysis from North Karelia. PTT Working Papers 165, 54 p. ISBN 978-952-224-157-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: Wildfires affect ecosystem services (e.g. timber, berries, mushrooms, carbon sequestration, other regulatory services) and can cause damage to property and human health. This work describes the costs of forest fires and their management in North Karelia during 2009-13 and assesses the availability and accuracy of information. The annual amount of forest fires ranged between 14-104 and the annual burned area was 3-96 hectares. Typically, the fires were less than one hectare in size. Suppression costs (salaries and fuels), pre-suppression costs (terrain observation and aerial monitoring), and prevention costs (information and education) were included in the analysis. To exemplify the effect of forest fires on ecosystem services, the losses of timber production and carbon sequestration were roughly estimated. Cost evaluation was hampered due to lack of monetary information or of definition of ecological impacts in time. In the Republic of Karelia, the number of forest fires and the average burned area per fire are higher compared to North Karelia. The amount of forest roads in Finland as well as the patterned forestry, co-operation in fire management and observation helps preventing the fire from spreading. Successful fire prevention requires a good flow of information and the transfer of research results (e.g. on fire risks and spreading) to practice.

Key words: wildfires, ecosystem services, cost analysis, regulating services