213. Metsänomistajien näkemyksiä metsätalouden kannattavuudesta ja puun tarjonnasta vuoteen 2015

Tapio Tilli – Anna-Kaisa Rämö – Marjo Maidell – Ritva Toivonen – Laura Kärki. 2009. METSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA JA PUUN TARJONNASTA VUOTEEN 2015. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 213.  125 s. ISBN 978-952-224-015-6 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-016-3 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Metsänomistajat käyttävät yleisimmin puun hintakehitystä mittarina arvioidessaan metsätalouden kannattavuutta. Seuraavaksi yleisimpiä mittareita ovat puun myyntitulot, metsätalouden nettotulos ja metsätalouden menot. Tulokset käyvät ilmi metsänomistajille kohdistetusta postikyselystä, johon vastasi 1 127 metsänomistajaa. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 38 %. Kyselyyn vastanneista metsänomistajista 52 % arvioi oman metsätaloutensa olevan tällä hetkellä kannattavaa. Kannattavuutta pidettiin tutkimuksessa tärkeänä, mutta vain murto-osa olisi valmis luopumaan metsänomistuksestaan, mikäli metsätalous ei olisi kannattavaa. Metsänomistajien puun tarjonnassa ei ole tapahtumassa suuria muutoksia vuoteen 2015 mennessä. Noin kaksi kolmasosaa metsänomistajista myi puuta vuosina 2004–2006 ja samansuuruisella osalla metsänomistajista on puun myyntiaikomuksia myös tulevina vuosina. Ne metsänomistajat, eli noin yksi kolmannes, joilla ei ole puunmyyntiaikomuksia, keskeisimmäksi syyksi puun myynnistä pidättäytymiseen oli hakkuumahdollisuuksien puute. Keskimääräistä ahkerampia puun myyjiä ovat maa- ja metsätalousyrittäjät, isojen tilojen omistajat, metsäsuunnitelman hankkineet tilat ja metsänomistustaan lisäävät henkilöt.

Avainsanat: Metsätalouden kannattavuus, puun tarjonta, puun hinta

Tapio Tilli – Anna-Kaisa Rämö – Marjo Maidell – Ritva Toivonen – Laura Kärki. 2009. PRIVATE FOREST OWNERS’ VIEWS ON FORMS OF PROFITABILITY OF THEIR FORESTRY AND ROUNDWOOD SUPPLY DURING THE YEAR 2015. Pellervo Economic Research Institute  Reports No. 213. p. 125. ISBN 978-952-224-015-6 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-016-3 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

Summary: Price development of roundwood is the most common measure of profitability used by the Finnish private forest owners (NIPFs). Other common measures are earnings of wood sales, net profit of forestry, and expenses on forestry. The results are based on a mail survey among Finnish private forest owners. The data consists of about 1,127 accepted responses (response rate 38 %). Own forestry was assessed profitable at present by 52 % of NIPFs. Though NIPFs regard profitability as important, only a small part of them would be willing to give up the ownership, if forestry was not profitable. There are not any remarkable changes to be expected in NIPFs’ wood supply by the year 2015. About two thirds of NIPFs have sold wood during 2004 to 2006 and an equal share has intentions to supply wood in the next few years. The remaining third of NIPFs, who has not any itentions to supply wood, named lack of logging potential as the main reason for refraining from selling. Other common reasons were need for saving logging potential, unsatisfactory price of wood and no need for extra income. By socio-economic groups farmer NIPFs are the most active suppliers. Also large forest estates, estates that have forest plan and NIPFs that are increasing their forest possession are as wood suppliers more active than average.

Key words: Profitability of forestry, wood supply, wood prices