136. Maatalous- ja ympäristöalan muutosvoimat ja osaamistarpeet

Leena Kerkelä. 2012. MAATALOUS- JA YMPÄRISTÖALAN MUUTOSVOIMAT JA OSAAMISTARPEET. PTT työpapereita 136. 35 s. ISBN 978-952-224-099-6 (painettu), ISSN 1455-4623 (painettu), ISBN 978-952-224-100-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä selvityksessä kartoitetaan laadullisen ennakoinnin raporttien perusteella niitä muutosvoimia, jotka muokkaavat osaamistarpeita maatalous- ja ympäristöalalla. Muutosvoimat on luokiteltu globaaliin kehitykseen, EU:n integraatio- ja politiikkakehitykseen, markkinoiden kehittymiseen ja kuluttajien mieltymyksiin, teknologian kehittymiseen ja biotalouden kehittymiseen. Muutosvoimien pohjalta nousee osaamistarpeita liittyen ympäristönäkökulmiin, teknologiaosaamiseen ja yrittäjyyden eri elementteihin kuten liiketoiminta- tai markkinaosaamiseen. Osaamistarpeiden pohjalta on tehty johtopäätöksiä sen suhteen, miten osaamista tulisi kehittää. Ensinnäkin ympäristönäkökulmat liittyvät kaikkiin tuleviin ammatinkuviin. Sekä ympäristötekijät, globalisaatio että kuluttajista lähtevät tarpeet lisäävät korkean tason osaamisen tarvetta maatalous- ja ympäristöalan ammateissa. Maaseudulle tulee luoda monipuolista yrittäjyyttä koulutuksen rajapintoja yhdistämällä. Myös maahanmuuttajien maatalous- ja ympäristöosaaminen tukevat maaseudun elinvoimaisuutta. Monipuolinen yrittäjyys tukee myös sukupuolten tasa-arvoa. Maaseudun uudet elinkeinot syntyvät luontevimmin peruselinkeinojen ympärille.

Avainsanat:  Osaamistarpeet, laadullinen ennakointi 
 
Leena Kerkelä. 2012. DRIVING FORCES AND COMPETENCE REQUIREMENTS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION. PTT Working   Papers 136. 35 s. ISBN 978-952-224-099-6 (printed), ISSN 1455-4623 (printed), ISBN 978-952224-100-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This report is a survey of the driving forces that shape the competence requirements in the field of agriculture and environment. The basic information sources have been the qualitative evaluation reports in the field. The driving forces are classified to global development, the policy and integration development within the EU, the market development and consumer preferences, technological development and the development of the bioeconomy. The driving forces lead to competence requirements in environmental issues, technological capacity and different features of entrepreneurship like business or marketing competence. The report makes conclusions on how the competence should be developed. Both environmental factors, globalization and consumer preferences add on the need for high level competence in agricultural and environmental occupations. The countryside needs diverse entrepreneurship that can be created by combining education from other fields of education. By supporting agricultural and environmental competence among the immigrants is vital for the countryside, as well. Diversified entrepreneurship supports the equal opportunities for both sexes. New means of livelihood are most naturally borne around the traditional means of livelihood.

Key words: Competence requirements, quantitative evaluation