183. Maatalouden tukijärjestelmien merkitys Suomessa ja EU:ssa

The Significance of Agricultural Support in Finland and the EU) Martti Patjas. 2002. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 183. 103 s. ISBN 952-5299-56-2, ISSN 1456-3215

Tiivistelmä:EU:ssa maatalouden eri tukimuotojen toteutus vaihtelee paljon. Suorat CAP-tuet ovat yhä merkittävin osa maatalouden tukirahoitusta EU:ssa, mutta maaseudun kehittämistukien merkitys on kasvamassa. Suomessa ympäristö- ja LFA-tuet ja kansallinen tuki ovat tärkeämpiä kuin useimmissa EU-maissa. Kansallinen maksuosuus Suomen maatalouden kokonaistuesta onkin siten keskimääräistä suurempi. Kotieläintilojen kokonaistuet olivat vuosien 1997-1999 eläinyksikkö-määrään suhteutettuina suurimmat Suomen tyypillisillä kirjanpitotiloilla. Tämä johtuu luonnonolojen aiheuttamista korkeista tuotantokustannuksista sekä siitä, että Suomessa eläintiheys on suhteellisen alhainen. Peltokasvituotannossa tukitaso oli kirjanpitoaineiston mukaan korkea Itävallan ohella Suomessa ja myös paremmilla viljelyalueilla mm. Ranskassa ja Saksassa. Tutkimuksen vertailumaista Suomessa tilojen tuotanto oli eniten riippuvainen maatalouden tuista, ja tuet olivat tärkeitä kaikissa keskeisissä maatalouden tuotantosuunnissa. Kirjanpitotila-aineiston mukaan tuet olivat pääosin suuremmat kuin tilojen maatalouden nettoarvonlisäys. Siten ilman tukea suomalaisilla tiloilla tuotantoon sijoitetulle työlle ja pääomalle ei olisi muodostunut lainkaan korvausta.

Asiasanat: EU:n maatalouspolitiikka, maatalouden tuet, viljelijöiden tulot

Martti Patjas. 2002. THE SIGNIFICANCE OF AGRICULTURAL SUPPORT IN FINLAND AND THE EU. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 183. 103p. ISBN 952-5299-56-2, ISSN 1456-3215.

Abstract: In the EU, preferences for using different support forms vary considerably. Direct CAP payments still account for a notable portion of the agricultural budget of the EU but support for rural development is strengthening. In Finland, support for environmental measures and Less Favoured Areas and the national support system are more important than in most Member States. Thus, Finland’s national finance obligation towards agricultural support is significantly more than in the EU on an average. In relation to the average number of livestock units per typical accountancy farm, the support level was highest in Finland in 1997-1999. This reflects the high production costs and the relatively low livestock density in Finland. In crops production Austria, Finland and also some more favourable areas in France and Germany had the highest support level. Support payments were particularly vital to the accountancy farms in Finland, where the support payments were important in every central line of production. On the Finnish accountancy farms of this study, the average support was mainly higher than the average farm net value added. Thus, these farms would not have received any compensation for the use of la-bour and capital in their production.

Key words: EU agricultural policy, agricultural support, farm income