219. Kehityspolitiikan keinot köyhien maiden ruokaturvan edistämiseksi

Kalle Laaksonen – Kyösti Arovuori. 2009. KEHITYSPOLITIIKAN KEINOT KÖYHIEN MAIDEN RUOKATURVAN EDISTÄMISEKSI. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 219. 88 s. ISBN 978-952-224-036-1 (NID), ISBN 978-952-224-037-8 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Maataloustuotteiden hintojen voimakkaan nousun kärjistyminen ruokakriisiksi vuonna 2008 nosti ruokaturvan takaisin kansainvälisen politiikan keskiöön. Kansainvälisissä instituutioissa ja eri valtioissa maailman ruokaturva ja sen edistämiseen tähtäävä politiikka nousi takaisin kehityspolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi. Tässä raportissa arvioidaan ruokaturvan roolia Suomen kehityspolitiikan näkökulmasta viime vuosina tapahtuneen kansainvälisen kehityksen valossa. Tutkimuksessa analysoidaan ruokaturvan kehitys Suomen keskeisissä yhteistyömaissa Afrikassa. Lisäksi tehdään suosituksia Suomen kehityspolitiikan suuntaamiseksi ja toteuttamiseksi tulevaisuudessa.

Avainsanat: ruokaturva, kehityspolitiikka, maatalous

Kalle Laaksonen – Kyösti Arovuori. 2009. MEASURES FOR DEVELOPMENT POLICY TO ENHANCE FOOD SECURITY IN LESS DEVELOPED COUNTRIES. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 219. p. 88. ISBN 978-952-224-036-1 (NID), ISBN 978-952-224-037-8 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract:  The rapid increase in agricultural product prices and the escalation of high prices to a food crisis in 2008 brought food security back to the centre of the international policy agenda. In different international organisations and countries, food security and policies to enhance it have again been set as the main objective for development policies. In this report we analyse the role of food security in Finnish development policy given the recent   developments in the international policy agenda. We also review food       security developments in Finland’s main co-operation countries in Africa. In addition, we offer recommendations for the future targeting and implementation of Finnish development policy.

Key words: food security, development policy, agriculture