147. Haja-asutusalueelle rakentaminen ja kunnan talous

Jyri Hietala – Signe Jauhiainen. 2013. HAJA-ASUTUSLUEELLE RAKENTAMINEN JA KUNNAN TALOUS. PTT työpapereita 147. 35 s. ISBN 978-952-224-110-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä raportissa selvitettiin, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia hajaasutusalueelle ja asemaakaava-alueelle rakentamisesta on kunnille. Rakentamisen ja asumisen kustannuksia on tarkasteltu lainsäädännön, aiempien tutkimusten, tilastojen ja esimerkkikuntien avulla. Aiemman tutkimustiedon (Koski 2008) valossa hajaasutusalueille rakentamisesta aiheutuu pitkällä aikavälillä kunnalle suuremmat kustannukset kuin asemakaava-alueilla. Tilastotarkastelussa havaittiin, että erityisesti koulukuljetusten kustannukset ovat korkeampia kunnissa, joissa taajama-aste on pieni. Liikenneväylien kustannukset taas ovat korkeampia kunnissa, joissa taajama-aste on korkea. Vaikka yhdyskuntarakenteella on vaikutusta joidenkin julkisten palvelujen kustannuksiin, näiden kustannusten merkitys kunnan talouden kokonaisuuden kannalta on kuitenkin pieni. Kustannuseroihin kuntien välillä vaikuttavat esimerkiksi väestön ikärakenne ja tuottavuuserot palveluissa. Tämä näkyy tilastotarkastelussa suurena taajamaasteesta riippumattomana hajontana monissa kustannuserissä. Tietoa kerättiin myös kolmesta esimerkkikunnasta Inkoosta, Laukaasta ja Pudasjärveltä. Nämä kolme kuntaa ovat aluerakenteeltaan laajoja ja jopa hajanaisia. Kunnissa tavoitteena on aktiivinen kaavoitus ja haja-asutuksen hallitseminen. Haja-asutusalueille rakentamiseen suhtaudutaan kuitenkin kohtalaisen myönteisesti, koska maaseutumaisuus nähdään vetovoimatekijänä.

Asiasanat: Haja-asutusalueet, yhdyskuntarakenne, rakentaminen, kuntatalous. 
 
Jyri Hietala – Signe Jauhiainen. 2013. HOUSING IN DISPERSED SETTLEMENTS AND MUNICIPAL ECONOMY. PTT Working Papers 147. 35 p.

Abstract: The economic impact on municipalities from housing in a dispersed settlement and an urban planning area was studied in this report. Building and housing costs have been considered through legislation, earlier studies, statistics, and three example municipalities. In light of previous research (Koski 2008) building in sparsely populated areas causes on the long-term higher costs for a municipality as compared to urban planning areas. The statistical analysis revealed that, in particular, school transportation costs are higher in municipalities where the degree of urbanization is low. At the same time transportation route costs are higher in municipalities where the degree of urbanization is high. Although the urban structure evidently has an influence on costs of some of the public services, the overall importance of these costs to municipalities’ finance is often minor. Factors such as the population’s age structure and differences in service productivity also have an effect on the cost differentials between municipalities. In the statistical analysis this is shown as high degree of deviation independent of the urbanization degree. In addition, information was collected from three municipalities Inkoo, Laukaa and Pudasjärvi. These three municipalities are all structurally wide and dispersed, where active urban planning and some degree of control on dispersed settlements is practiced. Building into sparsely settled areas is, however, taken fairly positive, as it can also be seen as a factor of attraction. Key words:  Dispersed settlements, urban structure, housing, municipal finance.