111. Environmental quality of wood products – Preliminary study about the UK market

RITVA TOIVONEN – ERNO JÄRVINEN – RAIJA-RIITTA ENROTH – ANNAKAISA RÄMÖ. 2008. ENVIRONMENTAL QUALITY OF WOOD PRODUCTS – PRELIMINARY STUDY ABOUT THE UK MARKET. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 111. 35 p. ISBN 978-952-224-003-3 (PAP), ISBN 978-952-224-004-0 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF) 
 
ABSTRACT: Environmental questions have long been linked to forestry and forest industry products. These cover a wide variety of aspects from sustainable forest management and environmental impacts of industrial processes to health issues and even social responsibility. Environmental quality contributes to the total product quality perceived by customers of the forest industry. This paper explores whether environmental product attributes create one or several dimensions in the case of wood products, how important these are, and how environmental quality relates to other product quality dimensions from the customer perspective. The empirical data reflect the perceptions of 40 UK-based companies trading wood and other building materials. The results show that in addition to the sustainability of forestry and other ecological issues, the companies find health impacts clearly important. Environmental quality is considered as multidimensional itself, and as a closely information-related matter. For wood product manufacturers, the results emphasise the importance of facilitating the products with detailed environmental information, particularly if environmental product quality is intended to differentiate the product in the market place.   
 
Key words: total product quality, health impacts, sustainable forestry, product information   
 
RITVA TOIVONEN – ERNO JÄRVINEN – RAIJA-RIITTA ENROTH – ANNAKAISA RÄMÖ. 2008. PUUTUOTTEIDEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ISOBRITANNIAN MARKKINOILLA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 111, 35 s. ISBN 978-952-224-003-3 (PAP), ISBN 978-952-224-004,0 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF) 
 
TIIVISTELMÄ: Ympäristöasiat ovat jo pitkään olleet kiinteästi yhteydessä metsätalouteen ja metsäteollisuustuotemarkkinoihin. Näihin sisältyy lukuisa määrä asioita kestävästä metsätaloudesta ja teollisten tuotantoprosessien ympäristövaikutuksista terveysvaikutuksiin ja jopa sosiaaliseen vastuuseen. Metsäteollisuustuotteita ostavat asiakkaat liittävät tuotteen ympäristölaadun yhdeksi osaksi tuotteen kokonaislaatua. Tässä tutkimuksessa selvitetään puutuotteita ostavien asiakkaiden näkökulmasta onko puutuotteen ympäristöominaisuuksilla yksi vai useampia ulottuvuuksia, kuinka tärkeitä nämä ovat ja mikä on ympäristöominaisuuksien asema muihin tuoteominaisuuksiin verrattuna. Tutkimusaineisto muodostuu 40 brittiläisen puu- ja rakennusmateriaaleja myyvän yrityksen haastattelusta. Tulokset osoittavat, että kestävän metsätalouden ja muiden ympäristöasioiden lisäksi tuotteiden terveysvaikutuksilla on myös suuri merkitys. Ympäristölaatu on moniulotteinen asia ja on voimakkaasti sidoksissa asiasta saatavaan informaatioon. Puutuotteita valmistavien yritysten onkin tärkeää lisätä tuotteisiinsa ympäristöasioista kertovaa yksityiskohtaista informaatiota. Tämä on erityisen tärkeää mikäli puutuotteita valmistava yritys haluaa erottautua kilpailijoistaan tuotteensa ympäristöystävällisyydellä. 
 
Avainsanat: tuotteen kokonaislaatu, terveysvaikutukset, kestävä metsätalous, tuoteinformaatio