176. Alueiden kilpailukyky

HUOVARI, JANNE – KANGASHARJU, AKI – ALANEN, AKU. 2001. ALUEIDEN KILPAILUKYKY. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 176. 130 s. ISBN 952-5299-35-X, ISSN 1456-3215.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa kartoitetaan alueiden kilpailukyvyn kannalta keskeisiä ominaisuuksia ja resursseja ja muodostetaan Suomen seutukunnille kilpailukykyindeksi. Tutkimuksessa päädytään siihen, että alueellisen kilpailukyvyn kannalta keskeiset mitattavat resurssit ovat inhimillinen pääoma, innovatiivisuus, keskittyminen ja saavutettavuus. Näitä neljää kilpailukyvyn osa-aluetta kuvaamaan on valittu kolmesta viiteen resurssi-indikaattoria, joista kilpailukyvyn osa-alueita kuvaavat osaindeksit ja kilpailukykyindeksi on laskettu. Osaindeksien antama kuva resurssien jakaantumisesta seutukuntien kesken on hyvin samanlainen. Parhaimman kilpailukyvyn omaavat seutukunnat pärjäävät yleensä kaikilla osa-alueilla hyvin. Näitä ovat keskeiset kaupunkiseutukunnat ja erityisesti yliopistoseutukunnat. Samat seutukunnat ovat yleensä myös taloudellisesti hyvin menestyneitä seutukuntia ja kilpailukykyindeksi korreloikin erittäin hyvin seutukuntien taloudellista menestystä kuvaavien väestöön suhteutetun alueellisen BKT:n ja ansiotulojen kanssa. Vaikka hyvän kilpailukyvyn omaavat seutukunnat ovat kasvaneet viime vuosina keskimääräistä nopeammin, on yhteys kilpailukykyindeksin ja kasvun välillä kuitenkin heikompi. Kilpailukykyindeksi kuvaakin seutukuntien pitkän aikavälin menestysedellytyksiä.

Avainsanat: Kilpailukyky, indeksi, alueellinen

HUOVARI, JANNE – KANGASHARJU, AKI – ALANEN, AKU. 2001. REGIONAL COMPETITIVENESS. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 176. 130 p. ISBN 952-5299-35-X, ISSN 1456-3215

ABSTRACT: In this study we have mapped characteristics and resources crucial for regional competitiveness. Based on those resources we have constructed an index of regional competitiveness for NUTS-4 level regions in Finland. The index contains four measurable aspects of competitiveness: human capital, innovativeness, agglomeration and accessibility. Several indicators describing these aspects have been collected to form four sub-indices and the competitiveness index. The sub-indices provide a very similar picture of relative competitiveness. The most competitive regions are usually well positioned by all sub-indices. Among the most competitive are those regions containing urban centres and especially those with a university. We also find that the index is highly correlated with traditional long-term indicators of economic well-being, such as per capita GDP and personal income. However, the association between the index and shortterm outcome indicators, such as change in production, employment and population, is clearly lower than that with the long-term indicators. We conclude that our index, which captures various aspects of competitiveness, is essentially a long-term indicator. A shorter version of the study is also available in English.

Keywords: Competitiveness, Index, Regional