Hiljaiset metsänomistajat

Puuntarjonnan lisääminen on ollut viime aikojen kuuma puheenaihe metsäalalla. Teollisuuden puunsaannin turvaamiseksi on vireillä monenlaisia hankkeita verotuksen kehittämisestä metsänomistajien neuvonnan tehokkaampaan kohdentamiseen. Toimilla yritetään aktivoida erityisesti niitä hiljaisia metsänomistajia, jotka ovat olleet poissa puumarkkinoilta jonkin aikaa.

Puuntarjonnan lisääminen on ollut viime aikojen kuuma puheenaihe metsäalalla. Teollisuuden puunsaannin turvaamiseksi on vireillä monenlaisia hankkeita verotuksen kehittämisestä metsänomistajien neuvonnan tehokkaampaan kohdentamiseen. Toimilla yritetään aktivoida erityisesti niitä hiljaisia metsänomistajia, jotka ovat olleet poissa puumarkkinoilta jonkin aikaa. Keitä he oikein ovat? Ovatko kaikki hiljaiset metsänomistajat passiivisia vai onko heille toimintaa ja tavoitteita, jotka pysyvät piilossa? Eikö heillä vain ole ollut hakkuumahdollisuuksia vuosiin? Mitkä olisivat parhaita tapoja kannustaa metsänomistajia aktivoitumaan, jos se olisi heidän omien tavoitteidensa mukaista, mutta tähän saakka esteenä on ollut esimerkiksi ajan, osaamisen tai tiedon puute?

Pitää tunnistaa puun myyntiä nykyisin jarruttavat tekijät. Muuten ei pystytä tehokkaasti kannustamaan sellaisia hiljaisia metsänomistajia, joiden omiin tavoitteisiin aktiivisempi metsienkäyttö sopisi. Tämä on tärkeää kaikkien tehokkaiden ohjauskeinojen suunnittelussa. Se on aivan erityisen tärkeää, jos halutaan käyttää myös niin sanottuja pehmeitä politiikkakeinoja eikä pelkästään järeitä taloudellisia tai lainsäädännöllisiä keinoja.

Pehmeillä politiikkakeinoilla voidaan esimerkiksi systemaattisesti helpottaa valintoja ja tarjota juuri oikeanlaista päätöksenteon tukea oikeaan aikaan. Tällöin on keskeistä tuntea perusteellisesti valintoihin vaikuttavat tosiasiat ja päätöksenteon psykologiset prosessit. Tutkimukset ovat paljastaneet, että ihmiset tekevät suuriakin taloudellisia päätöksiä joskus yllättävällä tavalla. Pehmeillä politiikkakeinoilla yritetään auttaa tekemään parempia päätöksiä, jotka johtavat pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamiseen lyhytjänteisen päätöksenteon sijasta. Tärkeä linjaus pehmeiden politiikkakeinojen käytössä on, että ihmisillä säilyy mahdollisuus toimia oman tahtonsa mukaan.

Alustavien selvitysten perusteella puumarkkinoiden hiljaisuuteen löytyy laaja kirjo monenlaisia syitä. Yhtenä vastauksena voi ainakin sanoa, että läheskään kaikki hiljaiset metsänomistajat eivät ole passiivisia. Kovin kattavaa kuvaa hiljaisuuden syistä ei ole kuitenkaan ole.

Tarkempaa tietoa hiljaisten metsänomistajien tavoitteista ja päätöksiin vaikuttavista tekijöistä saadaan loppuvuodesta, kun PTT:n tutkimus aiheesta valmistuu. Jos sähköpostiisi tai postilaatikkosi tulee lähiaikoina kyselylomake asiasta, sinulla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa keinoihin, joilla metsänomistajia aktivoidaan tulevaisuudessa!

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 21.3.2016