Euroopan komission käyttämän suhdannekorjausmenetelmän arviointia Suomen talouden näkökulmasta

Julkisyhteisöjen rakenteelliselle rahoitusasemalle on asetettu Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen keskipitkän aikavälin tavoite. Rakenteellinen rahoitusasema lasketaan nimellisestä rahoitusasemasta poistamalla suhdannevaihteluista riippuvainen osuus julkisista menoista. Tutkimuksessa arvioidaan Euroopan komission käyttämää laskentamenetelmää. Suhdannekorjatun rahoitusaseman määrittämiseen tarvitaan estimaatit tuotantokuilusta ja julkisten menojen ja tulojen puolijoustoista.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella komission käyttämän suhdannekorjausmenetelmän spesifikaation sopivuutta Suomen taloudelle ja antaa kuva menetelmään sisältyvän epävarmuuden suuruusluokasta.

Lisätietoja

Janne Huovari