DigiConsumers – nuorten taloustaitojen edistäminen digitalisoituvassa kulutusyhteiskunnassa

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla. DigiConsumers -tutkimushanke kehittää uudenlaisia digitaalisia työkalua ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi digitaalisissa kulutusympäristöissä.

Monitieteinen konsortio hyödyntää teorioita ja metodologiaa sosiologian, psykologian, kasvatustieteen, taloustieteen, tietojärjestelmätieteen ja kognitiotieteen aloilta. Projektissa on myös paljon yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteiskunnallisten, kaupallisten ja poliittisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Pääkysymykset

1. Miten digitalisaatio muuttaa nuorten kulutuskulttuureita ja taloudellista käyttäytymistä? Mitä etuja ja haasteita kulutuksen digitalisaatioon liittyy?

2. Millaisia välineitä opetusalalla ja poliittisen päätöksenteon tukena tarvitaan nuorten talouslukutaidon edistämiseksi?

3. Miten nuorille suunnattujen verkkopalveluiden ja digitaalisen markkinoinnin eettisiä käytäntöjä voidaan parantaa siten, että ne edistävät sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti kestävää kulutuskulttuuria?

Tavoitteet

DigiConsumers-hankekokonaisuuden tavoitteena on 13–25-vuotiaiden nuorten digitaalisten ja taloudellisten taitojen edistäminen. Tarkoituksena on myös puuttua ongelmiin, joita nuoret kohtaavat nopeasti digitalisoituvassa kuluttajayhteiskunnassa.

Lisätietoja

www.digiconsumers.fi