Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli

Ympäristön ja yhteiskunnan muutokset haastavat rakentamisen ja asumisen eri sidosryhmät löytämään uusia toimintamalleja. Yksi Euroopassa ja muualla maailmassa laajalti käytetty ryhmärakentamisen malli on asunto-osuuskunta. Myös Suomessa asunto-osuuskuntamallia on hyödynnetty 1900-luvun alusta alkaen. Mallin käyttö on kuitenkin ollut vähäistä ja sen toimivuudesta erityisesti nyky-ympäristössä on suhteellisen vähän tietoa. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda ymmärrystä asunto-osuuskuntarakentamisesta ja -asumisesta nyky-ympäristössä ja -yhteiskunnassa sekä kartoitettujen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muodostaa ja kuvata uusi asunto-osuuskuntamalli. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa ja kolmen eri menetelmän avulla. Ensimmäisenä toteutetaan systemaattinen katsaus olemassa olevaan kirjallisuuteen. Toisena kuullaan ja haastatellaan rakentamisen ja asumisen sidosryhmiä. Kolmanneksi muodostetaan tarpeen mukaan asunto-osuuskuntamalli yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda ymmärrystä asunto-osuuskuntarakentamisesta ja -asumisesta nyky-ympäristössä ja -yhteiskunnassa sekä kartoitettujen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muodostaa ja kuvata uusi asunto-osuuskuntamalli. Tarkemmin tavoitteina on:

1) kartoittaa kansainvälisiä kokemuksia asunto-osuuskunnista ja verrata niitä Suomessa aikaisemmin käytettyihin malleihin,

2) kartoittaa toimintaympäristön muutokset ja asunto-osuuskuntiin liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet eri sidosryhmien näkökulmista ja

3) kartoitusten perusteella mahdollisesti muodostaa asunto-osuukuntamallit sisältäen a) asukasosuusomistajat ja b) yhdistelmä asukasosuusomistaja ja vuokranantajaosuusomistaja sekä c) tarkastella mallilla toteutettavien kohteiden manageerauksen ja rahoituksen toteuttamistapoja sekä d) laillisia reunaehtoja ja muutostarpeita.

Lisätietoja

Heidi Forsström-Tuominen