10 käyttökelpoisinta maankäytön ilmastotoimea auttaisivat ylittämään sektorin päästötavoitteet selvästi

Maataloudessa ja metsätaloudessa olisi löydettävissä valikoima käyttökelpoisia ilmastotoimia, jotka auttaisivat täyttämään maankäyttösektorin päästövähennystavoitteet, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Raportissa arvioitiin 27 eri toimenpidettä ilmastovaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden sekä hyväksyttävyyden osalta. Toimenpiteet ovat joko maankäytön muutoksia tai metsä- ja maatalouteen kohdistuvia toimia. Raportti on osa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman MISUn valmistelutyötä. 

”Ilmastosuunnitelman tueksi tarvittiin arvio erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista. Nyt tehdyssä arvioinnissa löydettiin yhteensä 10 käyttökelpoista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidettä, jotka ovat kustannusten, ilmastollisten vaikutusten ja yhteiskunnan sekä maanomistajien kannalta hyväksyttäviä”, kertoo vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi. 

Näillä toimenpiteillä voitaisiin saavuttaa noin 5,2 miljoonan hiilidioksiditonnin vuotuiset vähennykset vuonna 2035. Se ylittäisi MISU:n päästövähennystavoitteet 73 prosentilla. 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on määrä laatia maa- ja metsätalousministeriössä tämän vuoden kuluessa. Siinä määritetään ne keinot, joilla vähennetään sektorin ilmastopäästöjä sekä vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. Suunnitelmaluonnos on paraikaa lausuntokierroksella. 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii maanomistajien työtä  

Raportissa käytiin läpi MISUn valmistelun aikana tarkastellut 27 erilaista maatalouden ja metsätalouden ilmastotoimea. Niitä arvioitiin yksittäin niiden ilmastovaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden kannalta sekä sen suhteen, miten hyväksyttäviä ne ovat yhteiskunnan ja maanomistajien näkökulmasta. 

Kymmenestä käyttökelpoisimmasta ilmastotoimesta neljä on metsätoimenpiteitä, viisi maankäytön muutoksia ja yksi on maatalouden toimenpide. Näitä ovat muun muassa raivausten vähentäminen, kivennäismaiden joutoalueiden metsitys, nurmiviljelyn lisääminen turvepelloilla sekä heikkotuottoisten turvepeltojen metsitys ja muuttaminen kosteikoiksi. 

”Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii maanomistajien työtä. Käyttökelpoisten toimenpiteiden ja niiden ohjauskeinojen tulee olla maanomistajien ja viljelijöiden kannalta hyväksyttäviä ja riittävän kannustavia, jotta muutosta saadaan aikaan”, sanoo Jani Laturi. 

Raportissa ei arvioitu toimenpiteiden yhteisvaikutuksia, eikä siihen myöskään ehditty sisällyttää arvioita Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ilmastotoimien hyväksyttävyyteen. 

Nyt julkaistu PTT-raportti ”Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi” tarkastelee nimensä mukaisesti erityisesti ilmastotoimien kustannusvaikuttavuutta. Selvitystyön hankekonsortiossa oli lisäksi mukana Gaia Consulting Oy, joka koordinoi hanketta ja vastasi ympäristövaikutusten arvioinnista. Gaian osuus on julkaistu erillisenä raporttina aiemmin tänä vuonna. Tutkimuksen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. 

Raportti on luettavissa täällä: https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelman-kustannusvaikutusten-arviointi.html 

Lisätietoja:

Jani Laturi, 040 547 4354, jani.laturi@ptt.fi

TOP 10 toimenpiteet 

Metsät 

* Lisätään turvemetsien tuhkalannoitusta 

* Lisätään kangasmetsien kasvatuslannoitusta 

* Harvennushakkuiden yhteydessä ei tehdä kunnostusojitusta rehevissä korvissa eikä karuilla rämeillä 

* Pidennetään kiertoaikaa kohdennetusti joillakin kohteilla 

Maankäyttö 

* Vähennetään merkittävästi turvepellon raivausta 

* Vähennetään kivennäismaapellon raivausta 

* Lisätään hylätyn kivennäismaan (”joutoalue”) pellon metsitystä 

* Lisätään turvepellon metsitystä (huonosti tuottavat pellot) 

* Siirretään/tehdään heikkotuottoisia turvepeltoja ilmastokosteikoksi (vedenpinta -5–10 cm) 

Maatalous 

* Lisätään nurmien viljelyä turvepelloilla