Tillämpad ekonomisk forskning

Pellervo ekonomisk forskning PTT är en självständig registrerad förening med en medlemskår som i huvudsak utgörs av sammanslutningar inom jordbruks- och livsmedelsekonomin samt skogssektorn. Vi arbetar för en balanserad samhällsekonomisk utveckling genom tillämpad ekonomisk forskning och regelbundna ekonomiska prognoser.

Vår forskning är policyorienterad och vi är fokuserade på fem huvudteman: globalisering och regional utveckling, livsmedel, skogsbruk, bostäder och välfärd. En av PTT:s styrkor är vår förmåga att undersöka alla dessa frågor också ur ett regionalekonomiskt perspektiv.

Vårt mål är att främja offentlig diskussion samt att bistå både offentligt och privat beslutsfattande. Under våra 40 år har vi ägnat oss åt att främja en balanserad utveckling av samhällsekonomin. Vår vision är ett innovativt Finland där beslutsfattandet bygger på kunskap med grunden i tillförlitlig forskning.

Jordbruks- och livsmedelsekonomi

Den jordbruks- och livsmedelsekonomiska forskningen är fokuserad på livsmedelsmarknaden och verksamheten kring den. Den bidrar till ökad förståelse av förändringarna på den internationella livsmedelsmarknaden och deras inverkan på Finland. Med grund i forskningen utarbetar PTT även prognoser för jordbruks- och livsmedelsekonomin som presenterar kortsiktiga marknadsprognoser för jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Centrala forskningsteman inom livsmedelsmarknaden är marknadens struktur och verksamhet, jordbruks- och handelspolitiken samt jordbruks- och landsbygdsstrukturerna. Vi granskar dessa frågor på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå. I detta tillämpas en strikt ekonomisk ansats där till exempel de politiska effekterna analyseras ur ett välfärdsekonomiskt perspektiv och effekterna av marknadsförändringar utifrån efterfråge- och utbudsteorin.

Samhällsekonomi

Forskningsgruppen följer och prognostiserar den nationella och internationella ekonomin, vilket även lägger grunden för gruppens kompetens. Arbetet kopplar samman den globala ekonomins trender med utvecklingen inom samhälls- och regionekonomin. Centrala forskningsteman är regionekonomin, bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, innovationer och den offentliga ekonomin.

Inom bostadsmarknadsforskningen har PTT byggt upp specialkompetens. Varje år genomförs projekt om bostadsmarknaden och boendeutgifterna, och genom projekt som tar upp olika teman på bostadsmarknaden fördjupas dessa ytterligare.

Arbetsmarknaden förändras på många sätt i takt med ny teknologi och andra globala ekonomiska trender. Arbetsmarknadsforskningen fokuserar på förändringseffekter på den inhemska arbetsmarknaden. Sysselsättningen av invandrare är ett aktuellt forskningstema som producerar data för beslutsfattandet.

Skogssektorn

Forskningsgruppen för skogssektorn arbetar med teman som är nära länkade till bioekonomin utifrån en ekonomisk ansats. Centrala forskningsteman är virkesmarknaden och privatskogsbruket, ekonomiska frågor i anslutning till skogarna ekosystemtjänster, marknaderna för skogsindustriella produkter och relaterade styrmedel. Gruppen följer virkesmarknaden, den nationella och internationella miljöpolitiken samt marknaderna för olika skogsindustriella produkter och skapar därigenom en stabil grund för både forskning och prognoser om skogssektorn.

Forskningsgruppen har även stark kompetens inom enkät- och intervjuundersökningar. Dessa metoder använder vi bland annat för analys av faktorer som påverkar skogsägarnas beslut och deras syn på olika styrmedel. Ekonomiska värderingsmetoder används för bedömning av värdet på olika nyttigheter (både marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade) samt för att utvärdera olika åtgärders godtagbarhet. Effekten av olika styrmedel har vi analyserat också inom bland annat träbyggande och bioenergiproduktion. I beräkningen av skogssektorns samhällsekonomiska effekter har man använt sig av bland annat input-output-analyser.

Pellervo ekonomisk forskning PTT

Pellervo ekonomisk forskning PTT är en förening vars medlemskår i huvudsak består av sammanslutningar inom jordbruks- och livsmedelsekonomin samt skogssektorn. Sammanslutningarna själva, deras medlemmar och företag som ägs av medlemssammanslutningarna bildar en varierad grupp av ekonomiska enheter och aktörer. Denna grupp innefattar bland annat enskilda personer och familjer i egenskap av privathushåll, idkare av jord- och skogsbruk, företagare och ägare. Hit hör även sammanslutningar, privata och offentliga aktiebolag till ömsesidiga försäkringsbolag och olika kooperativ.

Under sin 40-åriga historia har PTT:s verksamhet syftat till att främja en balanserad samhällsekonomisk utveckling, där en väsentlig del utgörs av frågorna inom offentlig ekonomi och ekonomisk politik. PTT:s starka kompetensområden är bostads-, virkes-, livsmedels- och arbetsmarknaderna samt den politiska styrningen. Också PTT:s förmåga att granska dessa fenomen ur regionekonomiska synvinklar är värd ett särskilt omnämnande.

Föreningen verkar för sitt syfte genom att producera väsentliga och pålitliga forskningsdata dels för debatten och beslutsfattandet på samhällsnivå, dels för medlemsorganisationernas verksamhetsbehov. Vårt fokus ligger således på tillämpad forskning. Bland PTT:s informationsprodukter och informationstjänster hittas bland annat regelbundna ekonomiska prognoser om totalekonomiska fenomen, undersökningar om utvalda ekonomiska frågor, samt olika utredningar och expertarbete.

PTT:s traditioner inom högklassig tillämpad ekonomisk forskning är långa. Våra forskningsgrupper publicerar sina resultat i många former på det sätt som är bäst lämpat för våra intressentgrupper. De traditionella formerna är forskningsrapporter och arbetspapper, men vi använder också många andra format, t.ex policy brief och även podcast. Här hittar du PTT:s publikationer (mest på finska): https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut.html

 

Kontakta oss!

Tel. +358 9 3488 844

Pellervo ekonomisk forskning PTT
Eriksgatan 28 A
00180 HELSINGFORS