Julkaisut

253. Maaseutu Suomen biotalousstrategian tukipilarina – raaka-aineiden tarjonnan edistäminen metsissä

2016

ISSN 1796-4776 (pdf)
ISBN 978-952-224-182-5 (pdf)

Tiivistelmä: Marraskuussa 2015 metsänomistajien keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan puusta maksettava hinta on merkittävin metsänomistajien puunmyyntihalukkuuteen vaikuttava tekijä sekä ainespuu- että energiapuukaupassa. Myös metsänhoidolliset syyt motivoivat metsänomistajia varsin yleisesti puun korjuuseen ja myyntiin. Aktiivisimmin puuta myyvät maaseudulla tiloillaan asuvat. Myös kaupunkilaismetsänomistajat, joiden metsät ovat pääosin maaseudulla, ovat ahkeria puunmyyjiä. Maaseutu on siten keskeisessä asemassa puuraaka-aineen tuotannossa ja tarjonnassa ja luo linkin maaseudun ja kaupunkien välille biotaloudessa. Tutkimuksen otoksen muodosti noin 1 000 metsänomistajaa. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin 252 kappaletta ja vastausaktiivisuus oli 25,3 %.  

Avainsanat: Puuntarjonta, ainespuu, energiapuu, metsänomistaja, maaseutu, biotalous


Ladattavat tiedostot
rap253
Takaisin