Hankkeet

Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Kansantalouden tutkimusryhmä
3 helmikuu 2020

Hanke: 
Kesto: 1/2020-5/2020

75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää työllisyyden parantamista päätösperäisin toimin. Hallitusohjelmassa työllisyysasteen nostoa tavoitellaan muuttamalla työvoimapolitiikan suuntaa passiivisesta aktiiviseen ja kohdentamalla palveluja nykyistä tehokkaammin. Lisäksi todetaan, että työllisyysastetavoitteen saavuttaminen edellyttää osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten työmarkkinoille osallistumisen lisääntymistä. Työllisyysasteen nostaminen onnistuu vain, jos toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttavia. Toimenpiteet voivat liittyä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työttömyysturvajärjestelmään, työkyvyttömyyteen liittyviin etuusjärjestelmiin tai verotukseen. Näitä toimenpiteitä koskevaa tutkimustietoa ei kuitenkaan ole koottu yhteen päätöksenteon tueksi, eikä käytössä ole selkeitä tutkimukseen perustuvia politiikkasuosituksia.

Tavoitteet:

Hankkeessa luodaan katsaus kansainväliseen ja kotimaiseen kirjallisuuteen työvoimapolitiikan työllisyysvaikutuksista ja muotoillaan politiikkajohtopäätökset tämän tutkimustiedon perusteella. Hanke kattaa laajasti työvoimapolitiikan eri alueet ja kiinnittää huomioita myös osatyökykyisiin. Aktiivisen työvoimapolitiikan ja työttömyysturvan osalta tukeudutaan kansainvälisiin meta-analyyseihin ja katsauksiin, joita täydennetään tuoreimmalla tutkimuksella myös kotimaisen tutkimuksen osalta. Osatyökyvyttömyyteen ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuusjärjestelmien osalta pääpaino on pohjoismaisissa arviointitutkimuksissa, jotka ovat poliittisen päätöksenteon kannalta olennaisimpia. Verotuskysymyksissä hyödynnetään kansainvälisiä kirjallisuuskatsauksia keskeisimpien teemojen osalta. Tarkasteluja täydennetään suomalaisia politiikkatoimenpiteitä koskevilla tutkimuksilla. Kaikkien osioiden kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimusten laatuun, tulosten uskottavuuteen ja soveltuvuuteen Suomeen. Katsauksessa keskitytään arviointitutkimusten tuloksiin eikä esitellä yksityiskohtaisesti eri maiden järjestelmiä. Hanke koostuu viidestä osasta: 1) Aktiivinen työvoimapolitiikka, 2) Työttömyysturvajärjestelmä, monitorointi ja sanktiot, 3) Osatyökyvyttömyyteen ja työkyvyttömyyteen liittyvät etuusjärjestelmät, 4) Työn verotus, 5) Keskeiset politiikkajohtopäätökset

Rahoittaja:

VNK

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Työterveyslaitos

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Antti Kauhanen (Etla), PTT:n osuudesta vastaa Henna Busk

Hankkeen muut tutkijat:

Juho Alasalmi, Krista Riukula, Tarmo Valkonen, Taina Leinonen, Eira Viikari-Juntura, Svetlana Solovieva

Lisätietoja:

https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tyopolitiikan-vaikuttavuuden-meta-analyysi