Hankkeet

Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)

Kansantalouden tutkimusryhmä
20 kesäkuu 2016

Hanke: Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Tietoa tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään köyhyysloukkujen syntyminen. Tulojen uudelleenjaon perusmallia laajennetaan tarkastelemalla eri rahoitus- ja uudelleenjakokanavia, sosiaalivakuutusohjelmien suunnittelua ja julkisen vallan vaihtoehtoisia tavoitteita. Eriarvoisuuden kehitystä tarkastellaan sekä monitahoisesti että kokoelinkaaren näkökulmasta ja saadaan tutkimustietoa eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyskehityksen ja hyvinvointi dynamiikasta. Tuotamme uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioimme nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.
Kesto: 1/2016-3/2017

Tavoitteet:

Tutkimuskonsortion tavoitteena on tutkimustietoa tulonjaosta, julkisen vallan toimien ja työmarkkinoiden polarisaation teemoista sekä etsiä ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseksi.

Rahoittaja:

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto

Tutkimusorganisaatiot:

Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, PTT, VATT, Kela, PT, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Konsortion johtaja Matti Tuomala (TAY), hankkeen vastuuhenkilö PTT:ssä Signe Jauhiainen

Hankkeen muut tutkijat:

Veera Holappa ja Henna Busk

Lisätietoja:

http://www.uta.fi/jkk/wip/index.html