Hankkeet

Talous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
21 helmikuu 2018

Hanke: Osaaminen ja tieto ovat nykyaikana talouden keskeisiä tekijöitä. Ne ovat myös henkisiä asioita, jotka syntyvät ja siirtyvät ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Sosiaalisen pääoman käsitteellä viitataan ihmisten välisen vuorovaikutuksen, osaamisen ja koulutuksen tuottamiin kilpailukykyetuihin. Aluetaloustieteessä alueiden sosiaalisella pääomalla on havaittu olevan vaikutusta alueiden kilpailukykyyn. Ilmiötä on selitetty nykyisen talouden muutosalttiudella. Sosiaalisen pääoman määrällä ja laadulla on myös aluetaloudellista merkitystä. Sosiaalisella pääomalla on suora suhde esim. yrittäjyyteen, työllisyyteen ja alueiden välisiin kilpailukykyeroihin.
Kesto: 9/2016-6/2017

Tavoitteet:

Suomalaisten arvoja on selvitetty tähän asti pääasiassa valtakunnallisella tasolla.Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää alueiden asukkaiden arvoja ja sosiaalisen pääoman laatua ja määrää. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisten aluetyyppien, esim. keskeiset ja syrjäiset alueet, välisiä mahdollisia eroja. Tutkimus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vahvistaa aluetalouden osaamista ja tutkimusta. Aluetalouden tutkimus on yksi PTT:n ydintehtävistä. Tutkimushankkeen raportti tarjoaa perustietoa arvojen ja sosiaalisen pääoman alueellisista eroista ja yhteydestä alueen ominaisuuksiin. Lisäksi hankkeessa kerätyt tiedot ovat käytettävissä myöhemmin vahvistamassa muita PTT:n aluetalouden tutkimushankkeita.

Rahoittaja:

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Suvi Rinta-Kiikka

Hankkeen muut tutkijat:

Eeva Alho, Heini Lehtosalo, Tapani Yrjölä, Kyösti Arovuori

Lisätietoja: