Hankkeet

Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen

Kansantalouden tutkimusryhmä
10 toukokuu 2019

 • Hanke: Pienten asuntojen, erityisesti yksiöiden, tarjonta on lisääntynyt 2010-luvulla varsinkin Suomen suurissa kaupungeissa.Tutkimuksessa tarkastellaan tilastollisesti suurten kaupunkien uusien ja täydennysrakennettavien sekä vertailukelpoisten vanhojen asuinalueiden asuntojen ja asukkaiden jakaumaa eri tekijöiden suhteen. Lisäksi kaupungeista valitaan joukko case-alueita kohteeksi tarkemmalle analyysille, johon kuuluu asuntokunnille suunnattu kyselytutkimus.
  Kesto: 6/2018-10/2019

  Tavoitteet:

  Tutkimushankkeen tavoitteena on toteuttaa empiirinen tutkimuskokonaisuus edellä kuvattuun ilmiöön liittyvästä kysymyksistä kolmella tasolla: (1) kaupunkiseudun, (2) asuinalueen ja (3) kiinteistön tasolla. Tutkimus keskittyy suurten kaupunkien ja niitä ympäröivien kaupunkiseutujen asuntomarkkinoihin. Ne on rajattu tässä tutkimuksessa kattamaan seuraavat kaupungit ja kaupunkiseudut: Espoo, Helsinki, Vantaa / Helsingin seutu (14 kuntaa) Tampere / Tampereenseutu (8 kuntaa) Turku / Turun seutukunta Oulu / Oulun seutukunta. Suurten kaupunkiseutujen asuntomarkkinoihin keskittyvällä tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Mitkä tekijät ja mekanismit ovat johtaneet uusien asuntojen kokojakauman muutokseen ja pienten asuntojen keskittymien lisääntymiseen 2010-luvulla? 2. Miten yleinen asuntojen hintakehitys ja sen taustalla olevat tekijät sekä mm. rakennuskustannukset vaikuttavat pienten asuntojen tuotannon kasvuun? 3. Mitä vaikutuksia tällä kehityksellä on suurten kaupunkiseutujen asuntomarkkinoille, kuten asuntojen hinta- ja vuokratasoon, asumisväljyyteen ja vuokra-asuntojen tarjontaan? 4. Pyrkivätkö suuret kaupungit ohjaamaan asuntotuotannon koko- ja hallintasuhdejakaumaa ja miten kaupungit eroavat toisistaan tässä suhteessa? 5. Minkälaisia muutoksia on odotettavissa asuntojen kysyntään vaikuttavissa tekijöissä, kuten väestön ikärakenteessa ja asuntokuntien kokojakaumassa vuoteen 2030 mennessä? 6. Minkälaiset muutokset rahoitusmarkkinoilla sekä sijoittajien ja rakennuttajien toiminnassa voivat vaikuttaa pienten asuntojen tarjontaan tulevina vuosina? 7. Mitä seurauksia näiden muutosten toteutumisella olisi suurten kaupunkiseutujen asuntomarkkinoille, kuten asuntotuotannon määrään, asuntojen kokojakaumaan ja asuntojen hallintasuhteeseen?

  Rahoittaja:

  Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunksiseudun kuntayhtymä, Turun kaupunki, Uudenmaan liitto, Vantaan kaupunki ja Ympäristöministeriö

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Olli-Pekka Ruuskanen

  Hankkeen muut tutkijat:

  Hanna Karikallio, Peetu Keskinen

  Lisätietoja: