Hankkeet

Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2

Kansantalouden tutkimusryhmä
1 syyskuu 2020

Hanke: Teknologisen kehityksen myötä osaavasta työvoimasta on tullut keskeinen edellytys yritysten menestykselle ja kasvulle. Kiristyvä kilpailu huippuosaajista on saanut yrityksiä tarjoamaan korkeamman sitouttamisen muotoja, kuten osakkuuksia ja optioita. Osakkuuden tarjoaminen on siis yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa eli inhimillistä pääomaa yritykseen. Aikaisempaa tutkimustietoa työntekijöiden osakkuudesta ja osakkuuden saamiseen vaikuttavista tekijöistä on niukasti.
Kesto: 9/2018-9/2020

 

OSA2: Henna Busk, Hanna Ojanen, Olli-Pekka Ruuskanen. Palkkatyö vai osakkuus – ekonometrinen analyysi työntekijöiden osakkuuteen vaikuttavista tekijöistä (tulossa 9/2020)

https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/palkkatyo-vai-osakkuus-ekonometrinen-analyysi-tyontekijoiden-osakkuuteen-vaikuttavista-tekijoista/

OSA1: Henna Busk, Olli-Pekka Ruuskanen. Osakeyhtiön omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen. Akava Works -raportti 2/2019

https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/osakeyhtioiden-omistajat-ja-tyontekijat-suomessa-koulutuksen-ja-tyohistorian-merkitys-osakkuuteen/

 

Tavoitteet:

Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006–2013. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa ja siihen linkitettyjä muita yksilötason rekisteriaineistoja. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä taustatekijät vaikuttavat työntekijän osakkuuden saamiseen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina. Erityisesti pyritään selvittämään, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Tutkimus on kaksiosainen: ensimmäisessä osassa tehdään kuvaileva analyysi, ja toisessa osassa aihetta jatketaan ja syvennetään ekonometrisin menetelmin.

Rahoittaja:

Akava Works

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Henna Busk

Hankkeen muut tutkijat:

Olli-Pekka Ruuskanen, Hanna Ojanen

Lisätietoja:

https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/palkkatyo-vai-osakkuus-ekonometrinen-analyysi-tyontekijoiden-osakkuuteen-vaikuttavista-tekijoista/

Ladattavat tiedostot
akava-works-korkeakoulutetut-yritta-cc-88ja-cc-88t-suomessa-raportti