Hankkeet

Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen

Kansantalouden tutkimusryhmä
3 helmikuu 2020

Hanke: 
Kesto: Osa 1 9/2018-9/2019 ja Osa 2 1/2020-9/2020

Korkeakoulutettujen yrittäjyys on noussut tärkeäksi keskustelu- ja tutkimusaiheeksi erityisesti osaamisintensiivisen yritystoiminnan ja innovaatioihin perustuvan talouskasvun osatekijänä. Korkea-asteen koulutuksesta on perinteisesti valmistuttu työsuhteisiin asiantuntijana tai esihenkilönä. Korkeasti koulutetut eivät ole yleensä hakeutuneet yrittäjiksi, johtuen muun muassa palkkatyötä alhaisemmasta tulotasosta ja taloudellisesta epävarmuudesta. Yritysrakenteen murros, startup-yrittäjyyden kasvu ja kulttuurinen muutos ovat kuitenkin nostaneet yrittäjyyden varteenotettavaksi uravaihtoehdoksi myös korkeakoulutettujen piirissä. 

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa, ja yritykset pyrkivät löytämään eri tapoja sitoa parhaita työntekijöitä yritykseen. Tämä näkyy erityisesti suhteessa korkeakoulutettuihin henkilöihin. Viime aikaisessa keskustelussa on noussut esiin negatiiviset kannustimet, kuten lisääntynyt kilpailukieltosopimusten käyttö. Sen sijaan positiiviset kannusteet, kuten taloudelliset kannusteet palkkana ja osakkuuksina on jäänyt vähemmälle tarkastelulle.

Tavoitteet:

Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013. Tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa ja siihen linkitettyjä muita yksilötason rekisteriaineistoja. Tutkimus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kuvailevasta analyysista. Toisessa osassa suoritetaan ekonometrinen tarkastelu.

Rahoittaja:

Akava Works

Tutkimusorganisaatiot:

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Henna Busk

Hankkeen muut tutkijat:

Olli-Pekka Ruuskanen

Lisätietoja:

https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/osakeyhtioiden-omistajat-ja-tyontekijat-suomessa-koulutuksen-ja-tyohistorian-merkitys-osakkuuteen/

Ladattavat tiedostot
akava-works-korkeakoulutetut-yritta-cc-88ja-cc-88t-suomessa-raportti