Hankkeet

Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi

Kansantalouden tutkimusryhmä
11 lokakuu 2019

Hanke: Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
Kesto: 5/2019-5/2020

Hanke tuottaa ensinnäkin kirjallisuuskatsauksen, joka esittelee systemaattisesti kilpailukyvyn mittareita ja talouden lyhyen tähtäimen menestyksen sekä keskipitkän tai pitkän tähtäimen suorituskyvyn mittareita. Kirjallisuuskatsauksessa pohditaan eri mittareiden ominaisuuksia, hyviä ja huonoja puolia sekä niiden selitysvoidaa Suomen taloutta tarkasteltaessa. 


Hankkeen toisena tavoitteena on esittää ja estimoida malleja, joilla Suomen talouden lyhyen aikavälin kilpailukykyä ja menestystä voidaan selittää ja ennustaa. Mallien päämääränä on tuottaa seuranta- ja ennustevälineitä valtionhallinnon, työmarkkinajärjestöjen ja esimerkiksi myös 30.8.2018 nimitetyn tuottavuuslautakunnan työn tueksi. Hankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden turvaamiseksi mallit valitaan ja dokumentoidaan niin, että niistä johdetut laskelmat ovat kiistattomia ja esimerkiksi myös kaikkien Tukuseto:n toimintaan osallistuvien tahojen hyväksyttävissä. Siksi valittujen mallien laskennassa käytetyt algoritmit julkistetaan avoimen lähdekoodin ohjelmina hankkeen sivustolla ja mallinnuk-sessa valitaan teoreettinen lähestymistapa (ns. vektoriautoregressiiviset mallit), joka ei itsessään tee kiistanalaisia oletuksia kansantalouden toiminnasta.  

Hanke pyrkii myös arvioimaan em. lähestymistapaa ja Suomen talouden aiempaa kehi-tystä koskevia tilastoja hyödyntäen, kuinka luotettavasti tuleva kilpailukyky ja talouden menestys ylipäätään ovat ennustettavissa.  

Tutkimus koostuu kolmesta osiosta: (1) Kilpailukyvyn käsite, sen mittaus ja vaikuttavat muuttujat, (2) Kilpailukyvyn kehitystä selittävä ja ennustava malli, (3) Kilpailukyvyn seurannan systematisointi

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on: ​ selvittää perustellusti mitkä muuttujat ovat keskeisiä kilpailukyvyn seurannassa ja ennustamisessa, sekä​ estimoida taloustieteellisiä malleja, jolla Suomen talouden kilpailukykyä ja ulkoista menestystä voidaan selittää ja ennustaa.​ Lisäksi on tarkoitus systematisoida ja automatisoida kilpailukyvyn seuranta.​ Tutkimuskysymykset, joihin hankkeessa haetaan vastausta ovat:​ Miten talouden lyhyen aikavälin kilpailukyvyn ja menestyksen systematisointi pitäisi tehdä?​ Millaisella viitekehyksellä ja empiirisellä mallilla Suomen lyhyen aikavälin kilpailukykyä ja sen kehitystä on syytä arvioida ja ennustaa?​ Mitä tiheästi päivittyviä aikasarjoja olisi käytettävä kilpailukyvyn seurannassa ja ennustamisessa ja miten niitä tulisi seurannassa ja ennustamisessa käyttää?​ Kuinka luotettavasti kilpailukykyä tai talouden menestymistä voidaan ennustaa?​

Rahoittaja:

VNK

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Palkansaajien tutkimuslaitos

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Janne Huovari

Hankkeen muut tutkijat:

Peetu Keskinen, Juuso Villanen, Naufal Alimov, Ilkka Kiema, Sakari Lähdemäki

Lisätietoja: