Hankkeet

Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus (päättynyt)

Metsäalan tutkimusryhmä
20 kesäkuu 2016

Hanke: Biotalous tarkoittaa biomassaan perustuvia tuotteita, energiaa ja palveluita, biologisten prosessien käyttöä tuotannossa sekä tuotannon yhdentämistä osaksi luonnon kiertoja ja ekosysteemejä. Globaalit muutokset ja megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja lisääntyvä kilpailu maasta ja raaka-aineista, koskettavat niin Suomen kansantaloutta, suomalaisia yrityksiä kuin koko väestöäkin. Muutoksiin on sopeuduttava, mutta samanaikaisesti ne myös mahdollistavat uudenlaisten markkinoiden synnyn uudelle ei-fossiiliselle tuotannolle. Siirtyminen kohti biotaloutta merkitsee paitsi teknologisia ja taloudellisia myös yhteiskunnallisia muutoksia. Biotalous edellyttää päätöksenteolta pitkäjänteisyyttä, eri politiikkalohkojen yhteistyötä ja vankkaa tutkimuksellista pohjaa. Suomessa biotalouteen kohdistuu suuria odotuksia. Biotalousstrategiassa tavoitteeksi on asetettu 100 000 uuden työpaikan syntyminen.
Kesto: 08/2015-11/2016

Hankkeen julkaisut:

”Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus” –loppuraportti Valtioneuvoston kanslian tietokayttoon.fi -sivulla

http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/biotalouden-edistaminen-kaipaa-tuekseen-saantelyn-ja-tutkimuksen-lisaksi-myos-kansalaisia

Hietala, J. ja Huovari, J. 2017. Puupohjaisen biotalouden taloudelliset vaikutukset ja näkymät. PTT työpapereita 184.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/184.-hietalaj.-huovari-j.-2017.-puupohjaisen-biotalouden-taloudelliset-vaikutukset-ja-nakymat..html

Haltia, E. ja Kniivilä, M. 2017. Kuluttajien valinnat ja biotalouden tuotteet. PTT työpapereita 182.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/182.-haltia-e.-ja-kniivila-m.-2017.-kuluttajien-valinnat-ja-biotalouden-tuotteet.html

Määttä, K. 2016. Biokaasu, metsähake ja puupolttoaineet. Eräiden uusiutuvien energialähteiden sääntelystä ja sääntelyn kehittämistarpeista. PTT työpapereita 180.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/180.-maatta-k.-2016-biokaasu-metsahake-ja-puupolttoaineet.-eraiden-uusiutuvien-energialahteiden-saantelysta-ja-saantelyn-kehittamistarpeista..html

Määttä, K. ja Hietala, J. 2016. Puun tarjonnan verokannustimet: vallitseva oikeustila ja sen kehittämisvaihtoehdot. PTT työpapereita 178.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/178.-maatta-k.-hietala-j.-2016.-puun-tarjonnan-verokannustimet-vallitseva-oikeustila-ja-sen-kehittamisvaihtoehdot.html

Määttä, K., Hietala, J. & Jutila, K. 2016. Puurakentaminen: sääntelyn kapeikot ja kehittämisvaihtoehdot. PTT työpapereita 177.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/177.-kalle-maatta-jyri-hietala-karina-jutila.-2016.-puurakentaminen-saantelyn-kapeikot-ja-kehittamisvaihtoehdot.html

Tavoitteet:

Julkinen valta voi edistää biotalouteen siirtymistä erilaisilla ohjauskeinoilla. Hanke tuottaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten biotalouden toimintaympäristöä ja tukirakennetta kehitetään toimivammaksi. Tutkimuksessa biotalouden lähtökohdaksi otetaan biomassat ja niiden jalostus ja käyttö. Tutkimuksessa arvioidaan erityisesti puurakentamiseen, puun saatavuuteen ja bioenergiaan liittyviä kysymyksiä.

Rahoittaja:

Valtioneuvoston kanslia

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Ajatuspaja e2

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Matleena Kniivilä

Hankkeen muut tutkijat:

PTT: Emmi Haltia, Jyri Hietala, Janne Huovari, Paula Horne, Ajatuspaja e2: Karina Jutila, Hankkeen sääntelyasiantuntija: Kalle Määttä

Lisätietoja:

Matleena Kniivilä

Ladattavat tiedostot
tp177-puurakentaminen
tp178-puun-tarjonnan-verokannustimet
tp180
tp-182
tp-184