Hankkeet

Käyttämättömät mahdollisuudet metsätaloudessa – miksi näin käy ja mitä voitaisiin tehdä toisin (päättynyt)

Metsäalan tutkimusryhmä
20 kesäkuu 2016

Hanke: Metsänomistajakunnan rakennemuutos on jatkunut jo pitkään. Selkeimmät muutokset ovat olleet metsänomistajien ikääntyminen, maanviljelijöiden määrän väheneminen, kaupungistuminen sekä metsätilojen kokorakenteen muutokset. Metsätaloudessa puukauppoja ja hoitotoimia tekemättömien metsänomistajien määrän on arveltu lisääntyneen rakennemuutoksen seurauksena ja tämän suuntauksen ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tarkkoja tietoja näiden metsänomistajien osuudesta tai heidän taustastaan ja metsiin liittyvistä asenteistaan ei kuitenkaan ole saatavilla. Samaan aikaan metsäteollisuuden investointien puuntarve lisääntyy myötä jo lähitulevaisuudessa.
Kesto: 12/2015 – 11/2016

Hankkeen julkaisut:


Haltia, E., Rämö, A-K., Pynnönen, S., Valonen, M. ja Horne, P. (2017). Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? – Metsänomistajien aktiivisuus ja siihen vaikuttaminen. PTT raportteja 255.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/255.-haltia-e.-ramo-a-k-pynnonen-s.-valonen-m.-horne-p.-2017.-miksi-metsien-taloudellisia-mahdollisuuksia-jatetaan-kayttamatta-metsanomistajien-aktiivisuus-ja-siihen-vaikuttaminen..html

Haltia, E. ja Rämö, A.-K. (2017), Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? – metsänomistajakyselyn tuloksia. PTT raportteja 256.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/256.-haltia-e.-ramo-a-k.-2017.-miksi-metsien-taloudellisia-mahdollisuuksia-jatetaan-kayttamatta-metsanomistajakyselyn-tuloksia..html

Pynnönen, S, Haltia, E ja Rämö, A-K (2017), Metsäammattilaisten näkemyksiä metsätaloudellisen passiivisuuden syistä. PTT työpapereita 185.

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/185.-pynnonen-s.-haltia-e.-ramo-a-k.-2017.-metsaammattilaisten-nakemyksia-metsataloudellisen-passiivisuuden-syista.html

Hietala, J. ja Valonen, M. (2016), Aktiiviset ja passiiviset kuolinpesät. Julkaisussa Hänninen, H. ja Leppänen, J. (toim.). Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä-ja elinkeinopolitiikan kannalta: loppuraportti maa-ja metsätalousministeriölle. Luke.

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/536224

Valonen, M. (2016), Metsänomistajan metsätaloudellista aktiivisuutta alentavat tekijät. Pro-gradu. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17247

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa syistä, jotka johtavat metsätaloudellisten mahdollisuuksien käyttämättä jättämiseen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia puuntarjonnan, metsänhoidon ja tilakaupan aktivointiin. 1) Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja miksi on täysin tai osittain metsätaloudellisesti passiivisia metsänomistajia. Tutkimus tuottaa tietoa metsänhoitoa ja/tai puukauppoja tekemättömien metsänomistajien piirteistä, heidän metsänomistukseen ja metsätalouteen liittyvistä asenteistaan ja käyttäytymisestä sekä heidän tietotarpeistaan. 2) Tavoitteena on tehdä päätelmiä keinoista, joilla erilaiset metsätaloutta harjoittamattomat metsänomistajat voidaan parhaiten tavoittaa ja aktivoida tekemään tietoisia päätöksiä metsätalouteen liittyvissä asioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan laajasti metsienkäytön ohjauksen keinovalikoimaa keskittyen erityisesti taloudelliseen ja informaatio-ohjaukseen. Näitä ohjauskeinoja ovat mm. verotus ja muut taloudelliset kannustimet sekä asiantuntijapalveluiden saatavuus ja palveluiden sisältö.

Rahoittaja:

Suomen metsäsäätiö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Emmi Haltia

Hankkeen muut tutkijat:

Anna-Kaisa Rämö, Sari Pynnönen, Matti Valonen, Matleena Kniivilä, Paula Horne

Lisätietoja:

Emmi Haltia

Ladattavat tiedostot
tp-185
rap256
rap255