Vastaanottotoiminnan kustannusrakenne / Sisäministeriön julkaisu 25/2017


13 lokakuu 2017Busk, H. ja Kekäläinen A. 2017: Vastaanottotoiminnan kustannusrakenne. Julkaisussa Mikä on Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita? Tarkastelu sisäministeriön hallinnonalan näkökulmasta, sisäministeriön julkaisuja 25/2017, s. 69-100.

Tiivistelmä: Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita vuoden 2015 lopulla. Tilanne oli haastava vastaanottotoiminnan kannalta, ja uusia vastaanottokeskuksia jouduttiin perustamaan tiheään tahtiin eri puolille Suomea. Tässä osatutkimuksessa selvitettiin vastaanottotoiminnan kokonaiskustannuksia, kustannusrakennetta ja niiden kehitystä viime vuosina. Selvitimme myös, mikä vaikutus turvapaikanhakijoiden määrän muutoksella on vastaanottotoiminnan menoihin. Tutkimusaineistona käytettiin Maahanmuuttoviraston rekisteritietoja vastaanottotoiminnan menoista vuosina 2012-2016.

Rekisteriaineisto mahdollisti kunkin vastaanottokeskuksen toimipisteiden toiminnan tarkastelun kululajien ja majoitustyyppien mukaisesti. Aineiston puutteellisuuden vuoksi euromääräisiä lukuja tulisi tulkita suuntaa-antavina. Tulosten mukaan vastaanottotoiminnan kokonaiskustannukset ovat vaihdelleet 57-501 miljoonan euron välillä tarkasteluperiodilla. Suurimmillaan kustannukset olivat vuonna 2016. Vastaanottotoiminnan kustannusrakenteessa korostuvat henkilöstön ja kiinteistön kulut, mikä kattaa noin puolet kustannuksista. Toisaalta kustannusrakenne on riippuvainen majoitustyypistä. Esimerkiksi yksintulleiden alaikäisten ryhmäkotien ja tukiasuntojen osalta henkilöstön osuus on selvästi suurin, kun taas yksityismajoituksessa suurimmat kuluerät ovat toimeentuloturva ja terveydenhuolto. Eri majoitustyyppien kustannusrakenteeseen vaikuttavat laista tulevat velvoitteet. Vastaanottotoiminnan vuorokausihintojen perusteella kalleinta majoitus on yksintulleiden alaikäisten ryhmäkodeissa (208 €/vrk) ja tukiasumisyksiköissä (136 €/vrk). Edullisinta asuminen on yksityismajoituksessa (18 €/vrk), mutta myös keskusmajoitus (49 €/vrk) on suhteellisen edullista. Toiminta-ajan mukaan tarkasteluna vuorokausihinnat ovat olleet alempia koko ajan toiminnassa olevissa keskuksissa kuin uusissa tai lakkautetuissa keskuksissa.

Osatutkimuksessa laskettiin skenaarioita vastaanottokeskustoiminnan kustannuksista tulevaisuudessa. Tilanteessa, jossa turvapaikanhakijamäärät kasvaisivat 100 000:een tai jopa miljoonaan hakijaan vuodessa, olisivat vastaanottotoiminnan vuotuiset kustannukset 2 miljardia tai jopa lähes 23 miljardia euroa. Arviot ovat suuntaa-antavia, koska hakijamäärien noustessa esimerkiksi vastaanottojärjestelmässä vietetty aika pitenee ja siten kustannukset kasvavat. Lisäksi uusien vastaanottokeskusten perustamisesta aiheutuvia kustannuksia ei skenaarioissa ole huomioitu.

http://intermin.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-324-158-9