Osuustoimintamalli sopisi sote-tuottajille - tietoa ja taitoa uupuu (väliraportti) / Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2018.


16 lokakuu 2018 • Jussila, I., Frondelius, E., Noro, K., Leminen, S. et al. (2018): Osuustoimintamalli sopisi sote-tuottajille - tietoa ja taitoa uupuu (väliraportti). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2018.

  Tiivistelmä

  Tietoa osuustoiminnasta ja mallin mahdollisuuksista sote-palvelutuotannossa tarvitaan lisää

  Lyhyellä aikavälillä suurimmat mahdollisuudet ovat toimialaliukumissa – pitkällä aikavälillä osuustoiminnan edellytyksiä on parannettava

  Osuustoiminnan ja yleensä sote-palveluiden tilastointia on kehitettävä

  Osuustoiminta voi auttaa pieniä toimijoita sote-uudistuksen teknisten vaatimusten täyttämisessä

  Valinnanvapauden lisäämisen on toivottu monipuolistavan palvelutuotantoa ja mahdollistavan uudenlaisten toimijoiden tulon sote-markkinoille. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen mahdollisuuksista on kannettu huolta. Uudistusta suunniteltaessa on siis tärkeää saada tietoa siitä, miten sote-palveluntuottajiin kohdistuvat odotukset ja toimintaympäristön edellytykset vaikuttavat pienten ja keskisuurten toimijoiden sekä eri oikeudellisia muotoja käyttävien ja vaihtelevia toiminnan tarkoituksia omaavien organisaatioiden toimintamahdollisuuksiin. Yleisiä oikeudellisia muotoja ovat osakeyhtiö, osuuskunta ja yhdistys. Toiminnan tarkoitusten kautta organisaatioita voidaan jakaa omistaja-arvon kasvattamiseen tähtääviin yrityksiin, yhteiskunnallisiin yrityksiin, sosiaalisiin yrityksiin ja yleishyödyllisiin toimijoihin. Tiedon tarve liittyy siihen, että erilaisista oikeudellisista malleista, organisaatioiden toimintaperiaatteista sekä erityispiirteistä käydään niukasti keskustelua ja näitä koskevaa tietoa on niukasti käytössä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Haasteena ovat myös perustietopohjan tai ajantasaisen tilastollisen seurannan puutteet - esimerkiksi osuuskuntien ja kolmannen sektorin sote-palveluntuottajien määrästä ja luonteesta. Myöskään erilaisten organisaatioiden toimintaedellytyksistä ja mahdollisuuksista sote-alalla ei ole olemassa koottua tietoa. Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa vastaamaan edellä mainittuihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Pääpaino on osuuskunnissa ja yleishyödyllisissä toimijoissa eli järjestöissä. Tämä väliraportti keskittyy osuustoimintaan. Aluksi esitetään rekisteriaineistoihin perustuva katsaus osuuskuntien lukumäärän viimeaikaiseen kehitykseen ja suhteelliseen rooliin sote-alalla Suomessa. Lisäksi kuvataan vuosikertomusten, media-aineistojen ja haastatteluiden pohjalta osuustoimintayritysten ja niiden muodostamien yritysryhmien ja konsernien tytär- ja osakkuusyritysten kautta toteuttamia sote-palveluihin suuntautuvia toimialalaajennuksia. Myös osuustoimintamallin käytön haasteita käydään läpi media-aineistojen ja haastatteluiden pohjalta. Ennen johtopäätöksiä kuvataan asiakirjamallien ja haastatteluiden pohjalta sote-tuottajille asetettuja vaatimuksia. Johtopäätöksissä esitetään alustavia suosituksia ja loppuraportin suunniteltuja sisältöjä.

  Lue koko raportti täällä: https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2158283/otso+va%CC%88liraportti_final.pdf/65f8bde6-1526-4f65-8e62-95dabcde7af6/otso+va%CC%88liraportti_final.pdf.pdf