Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2

Kansantalouden tutkimusryhmä
1 syyskuu 2020Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen. Kuvailevan analyysin tulokset antavat viitteitä siitä, että rekrytoitavan työntekijän korkea koulutustaso ja aikaisempi työskentely korkean tuotta-vuuden yrityksessä edesauttavat osakkuuden saamista. Naisille osakkuutta rekrytoinnin yhteydessä tarjotaan harvemmin kuin miehille. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilasto-keskuksen ns. FLOWN-aineistoa ja siihen linkitettyjä muita yksilötason rekisteriaineistoja.

Ladattavat tiedostot
akava-works-korkeakoulutetut-yritta-cc-88ja-cc-88t-suomessa-raportti