Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)

Puhdas makea vesi on ihmistoiminnan kannalta eräs keskeisimmistä luonnonvaroista. Vedellä ja vesiekosysteemeillä on myös kiinteät yhteydet ruoan ja energian tuotantoon. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna puhtaan makean veden riittävyys on tunnistettu merkitykseltään keskeisimpiin riskeihin yhdessä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen kanssa.

Vesiviisaassa bio- ja kiertotaloudessa on kyse yhtäältä käytetyn veden sisältämien aineiden ja energian talteenotosta ja toisaalta käytössä olleen veden uudelleenkäytöstä toisessa tarkoituksessa. Kolmas aspekti on vesitehokkuuden parantaminen ja veden hukan vähentäminen. Ravinteiden ohella arvokkaita, talteen otettavia aineita voivat olla muut jätevesien sisältämät orgaaniset ja epäorgaaniset aineet. Aineiden ja energian talteenoton hyödyt kohdistuvat myös vesiekosysteemeihin vähäisempänä haittaa aiheuttavien aineiden päästöinä tai lämpökuormana.

Tutustu raporttiin täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162089

Tavoitteet

1) Hankkeessa tuotetaan toimialakohtaisia esimerkkikuvauksia sisältävä yhteenveto suomalaiseen osaamiseen perustuvista teknologioista ja ratkaisuista. 2) Hankkeessa myös tunnistetaan edellä mainittujen ratkaisujen käyttöönottoon ja monistamiseen liittyviä edellytyksiä, ajureita ja esteitä. 3) Kolmas päätavoite on tuottaa – vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa – monipuoliseen analyysiin perustuva ehdotus taloudellisista ja lainsäädännöllisistä ohjauskeinoista sekä tarkastella uusia rahoitusmalleja, joilla voidaan edistää edellä mainittujen vesiviisaan bio- ja kiertotalouden ratkaisujen valtavirtaistumista Suomessa ja kotimaisten yritysten vientipotentiaalin kehittymistä ja realisoitumista.

Lisätietoja

Tutustu raporttiin täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162089