Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen

Tavoitteet

Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013. Tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa ja siihen linkitettyjä muita yksilötason rekisteriaineistoja.
Tutkimus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kuvailevasta analyysista. Toisessa osassa suoritetaan ekonometrinen tarkastelu.