Maatalousalan kilpailukyky

Tässä arvioinnissa toteutetaan Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 arviointi-suunnitelman mukainen tuloksellisuusarviointi ohjelman vaikutuksista maatalousalan kilpailukyvyn kehittymiseen. Keskeisiä ohjelman välineitä ovat koulutus ja tiedonvälitys, neuvonta, investoinnit, tila- ja yritystoiminnan kehittäminen, peruspalvelut sekä kylien kunnostaminen maaseutualueilla.
Maatalouden harjoittamiseen suoraan kohdistettujen tukien osalta ohjelma sisältää ympäristökorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon toimenpiteet, luonnonhaittakorvauksen sekä eläinten hyvinvointikorvaukset. Lisäksi ohjelma sisältää toimenpiteitä yhteistyön ja toimintaryhmien edistämiseen. Arvioinnissa ohjelman vaikutus maataloustuotannon kilpailukyvyn kehitykseen arvioidaan kokonaisuutena. Arvioinnin kokonaisuudessa tarkastellaan esimerkiksi, miten Suomen maatalouden rakenne on kehittynyt, tarkastellaan lyhyitä jakeluketjuja, arvioidaan tuottajien taloudellisen aseman kehittymistä, seurataan maatalousyritysten tuottavuutta sekä tuottavuuskehitystä. Arviointi toteutetaan olemassa olevan seuranta- ja tilastotiedon perusteella. Arvioinnissa vastataan Maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 arviointisuunnitelman sekä Euroopan komission arviointiohjeiden perusteella määritettyihin arviointikysymyksiin. Arvioinnissa huomioidaan sekä ohjelman toimenpiteiden ensi
että toissijaiset vaikutukset.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on, että maatalousalan kilpailukyky vahvistuu kokonaisuutena eri kohdealojen ja sekä niiden alla toteutettavien toimenpiteiden kautta.

Manner-Suomen maaseutuohjelmalla 2014-2020 halutaan a) edistää biotaloutta ja sen osana maatalouden harjoittamista taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla, b) monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista, sekä c) lisätä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.