Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus

Biotalous tarkoittaa biomassaan perustuvia tuotteita, energiaa ja palveluita, biologisten prosessien käyttöä tuotannossa sekä tuotannon yhdentämistä osaksi luonnon kiertoja ja ekosysteemejä. Globaalit muutokset ja megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja lisääntyvä kilpailu maasta ja raaka-aineista, koskettavat niin Suomen kansantaloutta, suomalaisia yrityksiä kuin koko väestöäkin. Muutoksiin on sopeuduttava, mutta samanaikaisesti ne myös mahdollistavat uudenlaisten markkinoiden synnyn uudelle ei-fossiiliselle tuotannolle. Siirtyminen kohti biotaloutta merkitsee paitsi teknologisia ja taloudellisia myös yhteiskunnallisia muutoksia. Biotalous edellyttää päätöksenteolta pitkäjänteisyyttä, eri politiikkalohkojen yhteistyötä ja vankkaa tutkimuksellista pohjaa. Suomessa biotalouteen kohdistuu suuria odotuksia. Biotalousstrategiassa tavoitteeksi on asetettu 100 000 uuden työpaikan syntyminen.

Tavoitteet

Julkinen valta voi edistää biotalouteen siirtymistä erilaisilla ohjauskeinoilla. Hanke tuottaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten biotalouden toimintaympäristöä ja tukirakennetta kehitetään toimivammaksi. Tutkimuksessa biotalouden lähtökohdaksi otetaan biomassat ja niiden jalostus ja käyttö. Tutkimuksessa arvioidaan erityisesti puurakentamiseen, puun saatavuuteen ja bioenergiaan liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja

Matleena Kniivilä