EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen – vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous

Tutkimuksessa​
1) Kartoitetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden vaihtoehtoiset kehityssuunnat ja muodostetaan esille nousevista vaihtoehdoista mahdollisia politiikkakokonaisuuksia tulevaisuuden maatalouspolitiikaksi. ​
2) Lasketaan vaihtoehtoisten maatalouspolitiikan uudistus- ja tukimallien vaikutuksia jäsenmaiden nettomaksuasemaan ja arvioidaan näiden mallien poliittista toteuttamiskelpoisuutta. ​
3) Simuloidaan vaihtoehtoisten markkina- ja politiikkaskenaarioiden vaikutuksia Suomen maatalouden tuotantovolyymeihin eri tuotantosuunnissa sekä maatalouden tuottavuus- ja tulokehitykseen.​
4) Selvitetään, miten eri tukimuodot vaikuttavat pellon hintoihin. ​

Tavoitteet

Hankkeessa kartoitetaan eri vaihtoehtoja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisessa vuoden 2020 jälkeen ja analysoidaan maatalouspolitiikan eri uudistusvaihtoehtojen vaikutuksia maatalous- ja elintarvikesekoriin Suomessa.

Hankkeen tutkimusaiheet on jäsennelty neljään erilaiseen työpakettiin:

Työpaketti 1. Maatalouspolitiikan toimivuus ja tulevaisuuden vaihtoehdot.
Työpaketti 2. Vaihtoehtoisten tukikriteereiden vaikutukset maatalouspolitiikan rahoitukseen ja jäsenmaiden rahoitus-osuuksiin.
Työpaketti 3. Suomen maa- ja elintarviketalouden kehitys vaihtoehtoisissa politiikkaskenaarioissa.
Työpaketti 4. Tukien kohtaanto ja pellon hinta.