ENKO: Talouden rakenteen pitkän aikavälin muutosten ennakointi ja skenaarioiden tulkinta

Hankkeessa toteutetaan pitkän aikavälin toimialakehityksen numeerinen perusskenaario ja kolme vaihtoehtoista skenaariota Suomen taloutta kuvaavan laskennallisen yleisen tasapainon mallilla (FINAGE). Skenaariot ulottuvat vuoteen 2040.

Hankkeessa tuotettava tieto palvelee olemassa olevien politiikkatoimien vaikutusten arviointia ja uusien politiikkatoimien määrittelyä. Hankkeessa hyödynnetään niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia menetelmiä. Vaikka pääpaino on ensimmäisissä, myös jälkimmäisillä on tärkeä rooli niin tutkimusprosessin alussa kuin sen lopussa erityisesti työpajojen muodossa.

Tavoitteet

Tavoitteena on eri skenaarioita perustelevien muutos-ten uskottava kuvaaminen ja näiden ajamina syntyvien talouden rakenteiden, toimialojen ja työllisyyden muutosten luotettava ennakointi. Samalla otetaan käyttöön osaamisklusterien ja ammattira-kenteen muutosten arviointimenetelmä.

Hanke vastaa seuraaviin kysymyksiin: (1) Miten kansainväliset muutostrendit ja –ilmiöt tai muut toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kansantalouteen, toimialarakenteeseen, osaamistarpeisiin ja ammattira-kenteeseen sekä työllisyyteen?,
(2) Mitkä tekijät eniten vaikuttavat toimialarakenteen kehitykseen?,
(3) Miten toimialoittaiset työllisten määrät muuttuvat?,
(4) Miten tehdyt poliittiset ja hallinnolliset päätökset vaikuttavat työvoiman kysyntään ja tarjontaan?,
(5) Millaisia vaikutuksia poliittisilla ja hallinnollisilla päätöksillä on kansantalouteen ja toimialarakenteeseen?,
(6) Miten ikäluokkakehitys vaikuttaa kansantalouteen ja talouden rakenteeseen?