Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

Tässä hankkeessa arvioidaan dieselpolttoaineen verotuen vaikutuksia ympäristölle ja alueelliselle kehitykselle sekä verotuen jakautumista polttoaineketjun, kuljetuspalveluyritysten, kuljetuspalveluja käyttävien yritysten sekä kotitalouksien kesken huomioiden tutkimukset vero- ja muiden kustannusten kohtaannosta. Lisäksi arvioidaan verotuen mahdollisen poistamisen vaikutuksia ja sitä, onko nykyinen dieselöljyn verotuen ja käyttövoimaveron yhdistelmä rakenteeltaan tehokkain tapa toteuttaa hyötyliikenteen alhaisemmat kuljetuskustannukset.

Tavoitteet

Hankkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka dieselöljyn verotuki jakautuu polttoaineketjun, kuljetuspalveluyritysten, kuljetus-palveluja käyttävien yritysten sekä kotitalouksien kesken?

2. Mitkä ovat dieselöljyn verotuen ja käyttövoimaveron vaikutukset ympäristöön, erityisesti kasvihuonepäästöihin?

3. Millaisia alueellisia ja taloudellisia vaikutuksia dieselöljyn verotukeen liittyy?

4. Onko nykyinen dieselöljyn verotuen ja käyttövoimaveron yhdistelmä rakenteeltaan tehokkain tapa toteuttaa hyötyliikenteen alhaisemmat kuljetuskustannukset?

5. Mitä vaikutuksia aiheutuisi verotuen poistamisesta?

Hankkeen tulokset integroidaan osaksi liikennepoliittista-, työvoimapoliittista- sekä aluesuunnittelua ja -päätöksentekoa eri tasoilla, joita ovat valtakunnan taso, maakuntataso ja kuntataso. Tiivistetysti esitettävän hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy uusien laajempien, tarkempien ja yhdenmukaisempien arviointikehikoiden käyttöönotolla ja soveltamisella.

Lisätietoja

https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/dieselin-verotuen-poisto-auttaisi-vahentamaan-paastoja-haitalliset-vaikutukset-kotitalouksille-voidaan-kompensoida-eri-tavoilla.html