Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018-2019

Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018 ja 2019 on jatkoa jo useamman kerran aiemmin julkaistuille raporteille.

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta sekä esitetään alueellinen ennuste vanhojen
kerrostaloasuntojen hintojen ja vuokrien kehitykselle vuosina 2018 ja 2019. Ennuste perustuu sekä kuvaileviin tarkasteluihin että ekonometriseen malliin, joiden avulla asuntojen hintoja ja vuokria suhteutetaan talouden perustekijöihin Suomen eri kaupungeissa. Muuttujien tarkka sisältö ja ennustamistapa on esitetty aiemmissa julkaisuissa. Sekä kuvailevat analyysit että ekonometrinen ennustemalli keskittyvät asuntojen kysyntään. Tarjontapuolesta on tehty viime vuosina jonkin verran kuvailevaa analyysia, ennen kaikkea erityisteemaosioissa.

Tutkimusraporttiin kuuluvasta erityisteemaosiosta sovitaan rahoittajien kanssa erikseen kunakin vuonna. Teemaosion tarkoituksena on lisätä tietoa asuntojen tarjontatekijöistä ja suomalaisten asuntomarkkinoiden toiminnasta yleisemminkin. Kunkin raportin osalta erityisteemaosion sisällöstä sovitaan erikseen rahoittajien kanssa ensimmäisessä ohjausryhmän palaverissa. Viime vuosina erityisteemoja ovat olleet muun muassa pienten asuntojen markkinat ja turvapaikanhakijoiden vaikutus asuntomarkkinoihin.
Ajankohtaisen erityisteeman valinnan lisäksi tänä vuonna tavoitteena on kehittää ennusteen viestintää PTT:n kasvaneiden viestintäresurssien ansiosta.

Tavoitteet

Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys – tutkimus pitää sisällään vaihtuvan erikoisteeman. Tavoitteena on ennustaa asuntohintojen ja rakentamisen kehitystä alueittain. Lisäksi tavoitteena on tarkastella vuokramarkkinoita kehitystä.