Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen maakunnittain

Alueellisten taloustilastojen tarve on lisääntymässä maakuntauudistuksen ja SOTE-uudistuksen myötä. Kun Tilastokeskus on karsinut monien aluetaloutta kuvaavien tilastojen tuotantoa jo pidemmän aikaa, uudistusten arviointiin ei kaikin osin ole kattavaa, julkista tietopohjaa. Toisaalta aluetaloutta koskevalle tiedolla on kuitenkin ollut jatkuva tarve rakennemuutoksen, työvoiman ja koulutustarpeen ennakoinnin näkökulmista, johon on useiden vuosien ajan vastattu tuottamalla puuttuvaa tietoa yksittäisissä tutkimushankkeissa. Lähtökohdat kokonaisvaltaisen ja kattavan alueellisen tilinpidon ja kansantuotteen maakunnittaisen mittaamisen kehittämiseksi ovat siksi verraten hyvät.

Esimerkiksi alueellisten panostuotosaineistojen päivittämiseen on viimeisen kymmenen vuoden aikana panostettu useassa tutkimushankkeessa. VM ja TEM ovat rahoittaneet alueellisen panostuotosaineiston ja alueellisen tasapainomallin kehitystä useassa hankkeessa (muun muassa Honkatukia ym. 2007). Tavoitteena on ollut mallien aineistojen olevan myös päivittyviä ja laajasti käytettävissä. YM on rahoittanut alueellisten aineistojen kehittämistä esimerkiksi rakentamiseen liittyvien kysymysten tarkastelun mahdollistamiseksi (Honkatukia ym. 2015).

Laajimpia käynnissä olevia hankkeita on Suomen Akatemian rahoittama alueellisen tasapainomallin ja sen tietokantojen päivittäminen (REFINAGE-malli) vuonna 2016 käynnistyneessä BeMine TEAS-hankkeessa, jossa on kehitetty etenkin alueellisen väestöennusteen ja muuttoliikkeen mallintamista uudella tavalla, samalla kun on päivitetty alueellisen tasapainomallin perusaineistoa sekä panostuotosaineiston että julkisten sektorien alueellisten tulojen ja menojen sekä sektorien välisten tulonsiirtojen osalta.

Tavoitteet

SOTE- ja maakuntauudistukset korostavat alueellisen taloustiedon tarvetta. Käynnissä olevat reformit edellyttävät alueellisen talouskehityksen monilta osin aiempaa syvällisempää seurantaa ja ennakointia.

Alueellinen tilinpitojärjestelmä ei nykyisellään kata kaikkia niitä osa-alueita, joilla aluetalouden kehitystä ja kokonaistuotantoa olisi mahdollista seurata ja ennakoida. Erityisenä puutteena ovat alueellista tuotantorakennetta kuvaavat tiedot, jota on ajantasaisena käytössä vain arvonlisän osalta panos-tuotosrakenteen jäädessä jo vanhentuneen tiedon varaan. Uudistukset muuttavat myös julkisten sektorien roolia ja vaikuttavat niiden tuloihin ja menoihin sekä niiden vastuulla oleviin ja niiden välisiin tulonsiirtoihin. Tämän tutkimuksen päätavoite on täydentää aluetilinpitoa siten, että tämä tulee mahdolliseksi tuottamalla päivitetyt, alueelliset kysyntä- ja tarjontataulut, kehittämällä alueelliset sosiaalitilinpidon matriisit ja kuvaamalla sektoreiden väliset tulonsiirrot. Nämä tulokset julkaistaan muodossa, joka palvelee suoraan muita tutkijoita. Kokonaistuotannon kuvaus rakentuu alueellisten tasapainomallien metodologiaan, jolla aluetilinpitoa on täydennetty vastaavasti monissa maissa niin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kuin Aasiassakin (esim. Wittver, 2017). Tutkimuksessa myös julkaistaan alueellisen REFINAGE-tasapainomallin kuvaus mallikoodeineen ja aineistoineen.

Tutkimus linkittyy käynnissä olevien maakunta- ja SOTE-uudistusten tietopohjiin. Kiteyttäen, THL:n ja PTT:n hanke syventyy niihin tietotarpeisiin, joita jo käynnissä oleva tutkimus ei tule kattamaan. Keskeisiä näistä ovat

1) TK:n aluetilinpidon julkaisutasoisen alueellisen panos-tuotosaineiston tuottaminen
2) julkisten menojen ja tulonsiirtojen kuvaus erityisesti SOTE-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tietotarpeita tukemaan hyödyntäen THL:n tietoaineistoja terveys- ja hoivapalvelujen tuotannosta ja kustannuksista ja uudistumassa olevasta VOS-kriteeristöstä ja maakuntakriteeristöstä
3) tutkimusta palvelevien, julkisten tietoaineistojen muodostaminen
4) tutkimusta palvelevan, alueellisen tasapainomallin tietokannan ja mallin kuvauksen julkaiseminen (REFINAGE-malli).