Ajankohtaista

Yritysten menestyminen ja henkilöstön työkyky

 • Yritykset ovat kiinnittäneet oikeutetusti huomiota sairauspoissaolojen aiheuttamiin kustannuksiin ja tuotannonmenetyksiin. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Pasi Holmin mukaan vähäisemmälle huomiolle ovat jääneet henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn vaikutukset tuottavuuden kasvuun ja yritysten menestymiseen.

  Uusi tutkimus osoittaa, että henkilöstön henkiset voimavarat ja organisaatioon sitoutuminen sekä henkilöstön kokema esimiehen tuki ja oikeudenmukaisuus ovat yhteydessä johdon arvioon työyhteisön suoritus- ja kilpailukyvystä. Työntekijöiden henkisillä voimavaroilla ja heidän työkyvyllään verrattuna elinikäiseen parhaimpaansa on selkeä yhteys toimipaikan tuottavuuden ja palkkojen kehitykseen. 

  Tutkimuksen mukaan henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi ovat viime vuosina parantuneet vähittäiskaupassa ja huonontuneet metallialalla. Henkilöstön henkisiin voimavaroihin vaikuttaa keskeisesti luottamus työpaikan pysyvyydestä.

   Jos metallialan toimipaikkojen henkilöstön henkiset voimavarat paranisivat vähittäiskaupan toimipaikkojen tasolle, muutaman kymmenen työntekijän metallialan toimipaikkojen liikevaihto voisi kasvaa useita kymmeniä tuhansia vuodessa. Reilut viisi prosenttia vähittäiskaupan alan vuosina 2004-2007 tapahtuneesta tuottavuuden kasvusta voidaan arvioida syntyneen henkilöstön työkyvyn paranemisesta.

  Työterveyshuoltoyritykset voisivat tarjota asiakasyrityksilleen nykyistä enemmän lisäarvoa, jos ne pystyisivät tuotteistamaan tutkimuksessa hahmotellun työterveyshuollon palautemallin, jonka pk-yritykset voisivat liittää omaan työhyvinvointi- ja kustannusseurantaansa. Palautemallissa yksittäisen työntekijän tiedot pysyvät täysin anonyymeinä.

  Tutkimuksessa hyödynnettiin seuraavia aineistoja. Palkansaajien työkyvyn kehitystä vuosina 2004-2007 tarkasteltiin Työolotutkimuksen ja Työolobarometrin tietojen avulla. Metallialan ja vähittäiskaupan toimipaikkojen henkilöstölle ja johdolle osoitettiin kyselyt vuosina 1997, 2000 ja 2007. Henkilöstökyselyt yhdistettiin tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriaineistoon vuosilta 1998-2005, jotta voitaisiin arvioida henkilöstön työkyvyn yhteyttä toimipaikan tuottavuuteen ja  liikevaihtoon.   

  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen, Työterveyslaitoksen, Helsingin kauppakorkeakoulun ja työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen ovat rahoittaneet Eläketurvakeskus, sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

  Yhteystiedot:

  Pasi Holm, Dosentti, toimitusjohtaja, puh. 050 3747462, pasi.holm@ptt.fi.
  Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT), Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Puh. (09) 348 8844, Faksi (09) 3488 8500, www.ptt.fi

  Päivi Husman, yhteiskuntatieteiden maisteri, tiimipäällikkö, puh. 040 576 1314, paivi.husman@ttl.fi. Työterveyslaitos (TTL), Terveys ja työkyky osaamiskeskus, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Faksi 030 474 2779, www.ttl.fi

  Sinikka Vanhala, professori, puh. 040 3538243, sinikka.vanhala@hse.fi, Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) Markkinoinnin ja johtamisen laitos, Lapuankatu 6, 00100 Helsinki, Puh. (09) 43131, Faksi (09) 4313 8777, www.hse.fi