Ajankohtaista

Yritysten investoinnit aineettomaan pääomaan huomattavia - aineeton pääoma on tärkeä talouskasvun lähde

 • Suomalaisten yritysten investoinnit aineettomaan pääomaan olivat vuonna 2005 noin 14,2 miljardia euroa eli jopa hieman enemmän kuin investoinnit aineelliseen pääomaan. Aineettomien investointien määrää, rakennetta ja vaikutusta talouskasvuun on ensimmäistä kertaa selvitetty kattavasti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen yhteishankkeessa Aineeton pääoma ja talouskasvu. Hanketta on rahoittanut Tekes.

  Tutkimuksen mukaan yritykset investoivat perinteisen kiinteän pääoman – rakennusten, koneiden ja laitteiden – lisäksi huomattavia määriä myös aineettomaan pääomaan. Aineettomista investoinneista noin 45 prosenttia on innovaatioinvestointeja, suurimpana eränä tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit. Samansuuruisia ovat investoinnit yritysten taloudelliseen kompetenssiin eli tuotemerkkeihin, henkilöstön osaamiseen ja organisaatioon. Ohjelmistoinvestoinnit kattavat noin 10 prosenttia aineettomista investoinneista.

   Aineettoman pääoman merkitys talouskasvulle on huomattava. Myös kuva talouden rakenteesta muuttuu merkittävästi, kun otamme huomioon aineettomat investoinnit. Nykyisessä kansantalouden tilinpidossa suurinta osaa aineettomista investoinneista ei lueta investoinniksi. Jos ne otetaan huomioon, investointien osuus taloudesta on nykykäsitystä selvästi suurempi. Yrityssektorin investointiaste nousee lähes kymmenen prosenttiyksikköä, 26 prosenttiin vuonna 2005. Investointimääritelmän laajennus vaikuttaa myös tuotannon määrän arvioon. Bruttokansantuotteen (BKT) taso nousee noin 9 prosenttia.

  BKT-lukuja käytetään ennen kaikkea talouskasvun mittaamiseen tai maiden väliseen elintasovertailuun. Näiltä osin kuva Suomen talouden tilasta muuttuu vähemmän. Tämä johtuu siitä, että aineettomat investoinnit ovat lisääntyneet vähittäin ja ovat merkittäviä myös kaikissa muissa kehittyneissä kansantalouksissa.

  Vaikka aineettoman pääoman sivuuttaminen ei olekaan aiheuttanut kovin suurta harhaa talouden kasvulukuihin, kuva talouskasvun lähteistä on kuitenkin vääristynyt merkittävästi. Korjauksen jälkeen pääoman vaikutus talous- ja tuottavuuskasvuun on selvästi suurempi mitä tähän asti on ajateltu. Aineeton pääoma on ollut merkittävä kasvun lähde. Mekaanisesti arvioituna vuosien 2000–2005 työn tuottavuuden kasvusta lähes kolmannes voidaan laskea aineettoman pääoman ansioksi.

  Aineettomien investointien suurin merkitys on kuitenkin syvemmällä. Ne ovat talouskasvun kannalta tärkeitä, koska niiden avulla yritykset sekä kehittävät että ottavat käyttöön uutta teknologiaa. Aineettomien investointien tarkastelu auttaa ymmärtämään paremmin teknologian kehitystä ja talouden tuottavuuden kasvua. Tutkimus- ja kehittämispanostukset ja kone- ja laiteinvestoinnit eivät yksin riitä. Tarvitaan täydentäviä tekijöitä – panostusta henkilöstön osaamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen, eli tarvitaan aineettoman pääoman kasvattamista.

  Aineeton pääoma poikkeaa aineellisesta pääomasta siinä, että se on suurelta osalta sitoutunut yritysten henkilöstön osaamiseen. Työntekijöiden osaamista ei pidä ajatella pelkkänä tuotannontekijänä, vaan myös teknologian kehityksen edellytyksenä. Aineettomat investoinnit korostavat osaamisen merkitystä talouskasvulle.

   Lisätietoja:   Janne Huovari (PTT), puh. (09) 34 888 421, janne.huovari@ptt.fi
                     Mika Maliranta (ETLA), puh. (09) 609 901, mika.maliranta@etla.fi

  PROJEKTIN LOPPURAPORTTI
  Aineeton pääoma ja talouskasvu
  Janne Huovari (toim.)
  Tekesin katsaus 230/2008 

  Loppuraportti sisältää artikkelit:

  Aineettomat investoinnit ja aineeton pääoma       
        Janne Huovari
  Aineeton pääoma muuttaa kuvaa taloudesta        
        Pasi Sorjonen
  Miten aineeton pääoma vaikuttaa yritystasolla?  
        Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila
  T&k-pääoma, teknologian diffuusio ja talouskasvu                   
        Olavi Rantala
  Aineettomien investointien merkitys talouskasvulle                  
        Mika Maliranta ja Janne Huovari


  Linkki julkaisuun:
  http://www.tekes.fi/julkaisut/aineeton_paaoma_ja_talouskasvu.pdf