Ajankohtaista

Vain ripeät uudistukset takaavat metsäsektorin menestymisen

 • Prosessiosaamisen rinnalle satsausta ihmisten ymmärtämiseen, palveluihin ja bioenergiaan

  Metsäsektorin kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää nopeasti konkreettisia ja laaja-alaisia toimia. Kyse ei ole yksittäisistä korjausliikkeistä vaan todellisesta uudelleensuuntautumisesta toimintatapoja myöden, painottaa Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) tuore tulevaisuusselvitys. Esimerkki on palveluiden voimakas kehittämistarve osaksi metsäteollisuusyritysten tuotteita, mutta myös metsätaloudessa. Tämä puolestaan edellyttää uusia taitoja organisaatioissa ja metsäalan koulutuksen sisällön kehittämistä.

  Selvityksessä luodataan 115 asiantuntijan näkemyksiä suomalaisen yhteiskunnan ja metsäalan tulevaisuudennäkymistä 2015 ja siitä, miten näkymät tulisi huomioida metsäalan kehittämisessä. Selvityksen toteuttivat tutkimusjohtaja Ritva Toivonen (PTT) ja vanhempi tutkija Raija-Riitta Enroth (Metla).

  Yhteiskunta ja metsäala nopeassa ja voimakkaassa murroksessa

  Asiantuntijoiden yhtenevä näkemys on, että käsillä on selkeä yhteiskunnan murros ulottuen myös metsäalalle. Globalisaatio voimistaa kilpailua ja Suomen erityisongelmana nähdään se, että päämarkkina-alueellamme Euroopassa talous kasvaa hitaasti eikä EU:n kilpailukyvyn arvioida kehittyvän suotuisasti. Yhteiskunnan tulevaisuutta luonne htivat asiantuntijoiden näkemyksissä väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja tuloerojen kasvu. Moni odottaa lisäksi kuluttajien segmentoituvan yhä pienempiin alaryhmiin erilaisine kulutustottumuksineen. Näiden seikkojen moni asiantuntija arvioi merkitsevän lisääntyvää palveluiden kysyntää, mutta myös ihmisten etääntymistä luonnosta. Tällöin metsätalouteen kohdistuu yhä ristiriitaisempia tavoitteita.

  Menestyvä sopeutuja ymmärtää muuttuvia asiakkaitaan ja osaa myös palvella heitä

  Asiantuntijoiden arviot voidaan tiivistää niin, että suomalaisen metsäsektorin kilpailukyky ja kannattavuus alenevat lähimmällä kymmenvuotiskaudella ellei konkreettisin ja nopein toimin ryhdytä sopeutumaan yhteiskunnan muutoksiin. Ilman lisäinvestointeja alan kasvu hiipuu tai alenee, joskin valtaosa asiantuntijoista odotti tuotteiden jalostusasteen kasvavan lähivuosina. Asiantuntijat arvioivatkin, että olisi kehitettävä nopeasti aidosti uusia tuotteita ja lisättävä voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä, jotta kuluttajien muuttuviin ja erilaistuviin tarpeisiin osattaisiin vastata niin menestyvin tuottein kuin palveluinkin.

  Bioenergia nähdään merkittävänä mahdollisuutena

  Asiantuntijat näkevät lähes yksimielisesti bioenergiasektorin olevan merkittävässä kasvussa ja muodostavan huomattavan uuden mahdollisuuden metsäalalle. Suomessa arvioidaan olevan mahdollisuuksia bioenergian, alan osaamisen ja laitevalmistuksen kasvuun. Monet asiantuntijat arvioivat, että myös luontomatkailu lisääntyy, mutta sen mahdollisuuksista luoda merkittävää uutta elinkeinotoimintaa oltiin epävarmoja.

  Metsäalan organisaatioista aitoja palveluorganisaatioita

  Metsätaloudessa asiantuntijat näkivät suurimpina haasteina muuttuvan metsänomistajakunnan tavoittamisen ja heidän erilaistuviin tarpeisiinsa vastaavien palveluiden kehittämisen. Tämä taas merkitsee mittavaa haastetta alan organisaatioille kehittää osaamistaan ja toimintamalleja.

  Muutoksilla on kiire

  Asiantuntijoiden arvioita voidaan tulkita niin, että metsäalalla kilpailukykyä turvaavilla muutoksilla ja kehitystoimilla on kiire ja näiden tulisi olla mittavia ja rohkeita. Tutkimus ja innovatiivisuus korostuvat, mutta myös rohkeat investoinnit kokonaan uuteen. Kannanottojen voidaan tulkita merkitsevän myös tarvetta vanhojen toimialojen liittoutumiseen tai jopa yhdentymiseen: Kemian-, metsä- ja energiateollisuuden tulisi etsiytyä tiiviiseen ja synergiaa tuottavaan yhteistyöhön uusien tuotteiden ja toimintamallien luomiseksi. Näkemykset heijastavat myös käsitystä, että metsäala ei säily kilpailukykyisenä vain kehittämällä prosessiosaamista ja –innovaatioita, vaan voimakasta huomiota tarvitaan ihmisiin liittyvään osaamisen kehittämiseen mukaan lukien palveluiden kehittäminen. Tämä on merkittävä haaste alan koulutukselle.

  Lisätietoja: Ritva Toivonen 040-526 8412, Raija-Riitta Enroth 050-5027840.

  Toivonen, R. & Enroth, R-R.
  Etsikkoaika: Metsäsektorin tulevaisuus Suomessa – selvitys asiantuntijanäkemyksistä.
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 95.
  Kotisivut: www.ptt.fi