Uutiset

Vientitukien poisto merkitsee selviä menetyksiä Suomen maitosektorille

27.huhtikuu 2007

 • Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenet ovat periaatteessa sopineet vientitukien poistamisesta maatalouskaupassa. Vaikka päätös edellyttää monenkeskisen sopimuksen syntymistä, on se silti merkittävä. PTT:n ekonomistin Meri Virolaisen tekemän tutkimuksen mukaan vientitukien poistaminen maailmankaupassa alentaisi maidon tilityshintaa Suomessa ja EU:ssa. Suurimmat muutokset kohdentuisivat Suomen maitosektorille, jossa sekä tilityshinta että maidontuotanto alentuisivat noin 4 %. Kun lasketaan yhteen tilityshinnan ja maidontuotannon määrän muutoksen yhteisvaikutus, suo­malaisten viljelijöiden maidosta saamat myyntitulot alenisivat noin 8 %, eli lähes 66 miljoonaa euroa.

  Maitosektorilla vientitukien ja kauppaa hankaloittavien korkeiden tullien käyttö on yleistä, ja maitosektori on yksi kaikkein suojelluimmista maataloussektoreista. Vientituet ovat muodostaneet noin 10-15 % EU:n maitotaloustuotteiden kokonaisviennin arvosta viime vuosina. Suomen maitotuotteiden vientituet ovat alentuneet viime vuosina selvästi. Kun vielä vuonna 2003 niiden arvo oli 70 miljoonaa euroa, niin vuonna 2005 tuet olivat kutistuneet 33 miljoonaan euroon. Toisin sanoen, kun vielä vuonna 2003 tuki muodosti neljänneksen viennistä, niin nyt tuki on reilut 10 % viennistä.

  Vientituen poisto alentaa tilityshintaa ja tuotantoa Suomessa 4 % - kuluttajien tilanne lähes ennallaan

  Vientitukien poistaminen maailmankaupassa alentaisi maidon tilityshintaa Suomessa ja EU:ssa, mutta vähemmän kuin muissa tutkimuksissa on arvioitu. Koska myös tuotannon määrä, ja siten vienti vähentyisi, jäisivät vaikutukset tilityshintoihin vähäisemmiksi. Suurimmat muutokset kohdentuisivat Suomen maitosektorille. Sekä tilityshinta että maidontuotanto alentuisivat noin 4 %. Kun lasketaan yhteen tilityshinnan ja maidontuotannon määrän muutoksen yhteisvaikutus, suo­malaisten viljelijöiden maidosta saamat myyntitulot alenisivat noin 8 %, eli lähes 66 miljoonaa euroa. Myös EU:ssa tilityshinta ja maidontuotanto vä­hentyisivät hieman, noin pari prosenttia.

  Kuluttajille vientituen poistamisella olisi melko vähän merkitystä. Maito­tuotteiden kysyntä jäisi likimain ennalleen, vaikka muutoksia kuluttajahintoi­hin tulisikin. Voin kuluttajahinta alentuisi lähes 14 %, mutta muiden tuottei­den hinnat pysyisivät ennallaan tai nousisivat. Hintamuutokset eivät kuitenkaan juurikaan vaikuttaisi kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kokonaisuudessaan maitotuotteiden kulutuksen arvo pysyisi jokseenkin ennallaan.

  Maitotuotteiden vientitulot alentuisivat Suomessa ja EU:ssa reilusti

  Vientitukien poistaminen alentaisi eniten EU:n vanhojen jäsenmaiden, Suomen ja USA:n maitotuotteiden vientiä. Suomen maitotuotteiden viennin määrä sekä viennin arvo alentui­sivat noin viidenneksellä (noin 69 milj. euroa).

  EU:n vanhojen jäsenmaiden ja USA:n maitotuotteiden viennin volyymi putoaisi yli viidennek­sen, joka merkitsisi EU:lle reilun 1 200 miljoonan euron lovea vientituloissa. Yhdysvalloille maitotuotteiden viennillä on sen sijaan huomat­tavasti vähemmän merkitystä, jonka vuoksi menetykset USA:n maitosektorin viennille jäisivät noin 250 miljoonan dollariin.

  EU:n uudet jäsenmaat ja suuret nettovientimaat hyötyisivät vienti­tuen poistosta

  Vientitukien poistamisen seurauksena suuret nettovientimaat (Uusi Seelanti, Australia ja Kanada) ja EU:n uudet jäsenmaat hyötyisivät selvästi lisäten markkinaosuuksiaan maitotuotteiden maailmanmarkkinoilla. Nettovientimaiden maitotuotteiden viennin volyymi lisääntyisi lähes 7 %, mutta viennin arvo kasvaisi lähes 15 %. Vien­nin arvon nousu perustuu siihen, että vientitukien poistaminen nostaa vien­tituotteiden maailmanmarkkinahintaa, josta nettovientimaat eniten hyötyisi­vät. Näin ollen nettovientimaiden vientitulot kasvaisivat yli 400 miljoonaa dollaria. Myös EU:n uusien jäsenmaiden viennin volyymi kasvaisi vientitukien poistamisen seurauksena noin 12 %. Uudet jäsenmaat hyötyisivät siten edul­lisemmasta kustannustasostaan ja kohentaisivat myös viennistä saamiaan tuloja.

  Suomen maatalous- ja elintarvikesektori häviäjä - samoin kuin mai­totuotteiden nettotuojat, joiden tuonti kallistuu vientituen poistuessa

  Maitotuotteiden maailman­kauppa vähentyisi vientituen poistuessa noin 13 %. Maitotuotteiden maail­mankaupan volyymin alentumisesta huolimatta tuonnin arvo kasvaisi noin 5 %. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että vientituen poisto nostaisi tuontihin­toja. Mallin kahden tärkeimmän tuojaryhmän Venäjän ja muun maailman tuonnin volyymi alentuisi selvästi vientihintojen noustessa. Venäjän tuonti alenisi lähes viidenneksen ja muun maailman lähes 15 %.

  Tutkimuksessa käytetyn mallin perusteella voidaan sanoa, että vientitu­kien poistolla olisi selvästi kustannuksia nostava vaikutus etenkin merkittä­ville maitotuotteiden tuojamaille, mm. joillekin kehitysmaille. Voittajia olisivat sen sijaan nettovientimaat ja EU:n uudet jäsenmaat, jotka todennäköisesti lisäisivät vientiään kaikissa tuoteryhmissä. Vanhat EU-maat Suomi mukaan lukien sen sijaan olisivat suurimpia häviäjiä, mitä tulee vientimarkkinaosuuksiin ja maidon tilityshin­toihin.

  Suomen maatalous- ja elintarvikesektorille vientitukien poisto ja sitä kautta viennin aleneminen on suhteessa kaikkein haasteellisinta, sillä Suomi vie joka kolmannen tuotetun maitolitran. Vientituen alentuminen heijastuu eniten maidon tilityshintoihin Suomessa. Näin ollen Suomen maitosektorin tilanne, joka näyttää jo EU:n maatalouspolitiikka uudistuksessa kärsineen melko tavalla, näyttää vientitukien poiston myötä muuttuvan yhä tukalammaksi.

  Mallin oletukset

  Tutkimuksessa käytetyssä osittaistasapainomallissa on 7 maata/maaryhmää: Suomi, EU-14 (EU-15 maat pl. Suomi), KIE–8 (EU:n uudet jäsenmaat pois lukien Malta ja Kypros) ja Yhdysvallat, nettoviejät eli NEC (Kanada, Uusi- Seelanti ja Australia), nettotuojat Venäjä ja muu maa­ilma. Mallissa on viisi eri maitotuoteryhmää: voi, juusto, rasvaton maito­jauhe, täysmaitojauhe ja muut maitotuotteet. Mallia varten kerättiin huo­mattava määrä aineistoa vuosilta 1999-2001. Tuolloin Suomen maitotuotteiden EU:n maksa­mat vientituet olivat keskimäärin noin 60 miljoonaa euroa ja koko EU:ssa noin 1 220 miljoonaa euroa.

  Julkaisu: Implications of export sugsidy removal for the Finnish and EU dairy sectors

  Meri Virolainen – Panu Kallio – Philip Abbott

  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 201.

  Lisätietoja: Meri Virolainen (PTT), puh. 09- 34 888 402, sähköposti: meri.virolainen@ptt.fi

  Perttu Pyykkönen (PTT), puh. 09-34 888 404, sähköposti: perttu.pyykkönen@ptt.fi