Uutiset

Valtion talous kestää lyhyen romahduksen

19.maaliskuu 2009

 • PTT ennustaa kokonaistuotannon alentuvan tänä vuonna -3,5 prosenttia ja ensi vuonna vielä -0,5 %. Tuotannossa nopein romahdus on takanapäin, mutta kuluva vuosi mennään vielä alaspäin, kun teollisuuden vanhat tilaukset ja aloitetut uudisrakennukset saadaan valmiiksi ja uusia tilauksia on aiempaa vähemmän. Lisäksi kasvava työttömyys vähentää kulutusta.

  Erittäin suurista epävarmuustekijöistä huolimatta oletamme maailmantalouden elvytystoimien ansiosta kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna 2010. Näin ollen talouspolitiikan tehtävänä on Suomessakin kattaa kuilu pahimman taantuman yli. Tämä jää valtiotalouden tehtäväksi. Suomessa valtiontalous kääntyy jyrkästi alijäämäiseksi, mutta valtion kokonaisvelka ei kuitenkaan nouse kokonaistuotantoon eli BKT:hen nähden kestämättömäksi. Olennaista ei ole valtion talouden alijäämät miljardeissa, vaan se että velka pysyy suhteessa BKT:hen kohtuullisena. Kun valtionvelka oli vuonna 2008 noin 30 prosenttia suhteessa BKT:hen, nousee se vuonna 2010 noin 40 prosenttiin. 1990-luvun laman vuoksi velkaantuminen nousi suurimmillaan 67 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Valtiontalouden alijäämä on vuosina 2009-2010 yhteensä vähintään 12 mrd. euroa, ja valtion velka kasvaa noin 10 mrd. vuosivauhtia[1].

  Talouden elvytykseen velan varassa liittyy riskejä niin meillä kuin muuallakin, mutta vaihtoehdot ovat vielä huonompia. Talouspolitiikan tavoitteena tulee olla kotimaisen kulutuksen tukeminen seuraavat pari vuotta ja työttömyyden nousun painaminen mahdollisimman pieneksi. Taantuma välittyy joka tapauksessa jossain määrin työllisyyden muutosten kautta läpi talouden ja yhdistyneenä yleiseen epävarmuuteen kotitalouksien kulutus lievästi laskee tänä vuonna ja on ensi vuonnakin vielä lähes ennallaan, vaikka kotitalouksien tulot kasvatkin.  

  PTT:n ennusteen mukaan työllisyys heikkenee vuosina 2009 - 2010 yhteensä noin 150 000 henkeä. Työllisten määrä vähenisi vielä selvästi enemmän elleivät yritykset pidättäytyisi irtisanomisista ikääntymiseen varautumisen takia. Työttömyys aste jää kuitenkin alle 10 prosentin, koska suuret ikäluokat jäävät juuri nyt eläkkeelle.

  Kokonaisveroasteen lasku ei enää mahdollista

  Velan maksu rajoittaa tulevan vuosikymmenen talouspolitiikan liikkumavaraa toisella tavalla se teki edellisessä lamassa, koska ikääntymisen tuoma paine veroasteeseen ei suinkaan poistu. Näin ollen talouden kokonaisverorasitusta ei pystytä tulevina vuosina alentamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdolliset tuloveroalennukset on kompensoitava muiden verojen nostolla.

  Kuntatalous tarvitsee elvytysruiskeen nopeasti

  Julkisen vallan elvytystoimien tulee kohdistua seuraavaksi kuntatalouden tasapainon ylläpitämiseen. Kuntien talous jää sekä vuonna 2009 että 2010 alijäämäiseksi, ehkä noin 1,5 miljardin euron verran. Vaikka se valtiotalouden alijäämään verrattuna on pieni, sillä on negatiivinen vaikutus kotimaiseen kysyntään, jonka varassa taantuman yli tulisi yltää. Irtisanomiset kuntasektorilla kärjistäisivät heikkoa talouden tilaa ja kumoaisivat valtion positiivisia toimia talouden tukemiseksi.

  Ensin yhteisövero-osuuksien korotus, myöhemmin siirtyminen osuuteen arvonlisäveron tuotosta

  Päätökset täytyisi tehdä nopeasti, sillä kunnissa varaudutaan talouden kiristymiseen jo nyt. Yksinkertaisin tapa olisi kuntien yhteisövero-osuuden kasvattaminen, koska se kohdistuisi samoihin kuntiin, jotka kärsivät eniten yhteisöveron tuoton laskusta.

  Yhteisövero-osuuden korottaminen ei kuitenkaan voi olla pitempiaikainen ratkaisu, päinvastoin. Tavoitteena pitäisi ennemminkin olla yhteisöveron poistaminen kuntien veropohjasta, sillä suurten vaihteluidensa takia se sopii huonosti kuntien rahoituslähteeksi. Yksi vaihtoehto voisi olla jakaa osa arvolisäveron tuotosta kunnille. Jos kuntien osuus määräytyisi niiden yritysten tuottaman arvonlisäyksen suhteessa, kunnilla säilyisi kannustin kehittää elinkeinotoimintaa, mutta veropohjan vuosittaiset vaihtelut olisivat huomattavasti yhteisöveroa pienemmät.

  Nousun koittaessa kuntien alijäämien korjautuminen on valtiota hitaampaa. Sekä kuntien verotulojen että menojen kasvu määräytyy pitkälti palkkojen nousun perusteella, joten tulojen kasvattaminen menoja enemmän on vaikeaa ilman rakenteellisia uudistuksia.

   


   

  [1] Budjettitalouden alijäämät ovat suurempia kuin kansantalouden tilinpidon käsittein lasketut alijäämät, koska niissä on mukana mm. valtion pääomasijoitukset ja lainat yrityksille ja kriisivaltioille.

   

  Keskeiset ennustemuuttujat vuosina 2008-2010

   

  2008

  2008

  20091

    20101

   

   

  Mrd. euroa

  Määrän

  muutos, %

  Määrän

  muutos, %

    Määrän

      muutos, %

   

   

   

   

   

  Bruttokansantuote

  186,1

  0,9

  -3,5

  -0,5

  Tuonti, tavarat ja palvelukset

  75,0

  -1,3

  -10,0

  -0,5

  Vienti, tavarat ja palvelukset

  82,2

  -1,1

  -12,0

  1,0

  Kulutus

  136,8

  1,9

  0,0

  0,3

      yksityinen

  95,7

  2,0

  -0,5

  0,0

      julkinen

  41,2

  1,7

  1,0

  1,0

  Investoinnit

  38,4

  1,0

  -11,0

  -6,0

      yksityiset

  33,7

  1,3

  -13,0

  -7,5

      julkiset

  4,7

  -1,3

  5,0

  2,5

  Varaston muutos ja tilastovirhe2

  3,7

  -0,7

  0,0

  0,0

  Inflaatio, kuluttajahintaindeksi, %-muutos

   

  4,1

  0,5

  0,5

  Työttömyysaste, %

   

  6,4

  8,1

  9,6

  Työllisyysaste3, %

   

  70,6

  68,5

  66,1

  Valtion nettoluotonanto, % BKT:sta

   

  0,8

  -2,4

  -3,9

  Kuntien nettoluotonanto, % BKT:sta

   

  -0,1

  -0,7

  -0,8

  Koko julkisen sektorin nettoluotonanto,

  % BKT:sta

   

  4,1

  -0,6

  -3,0

  Vaihtotase, mrd. euroa

   

  4,0

  3,8

  4,2

  1 PTT:n ennuste

  2 Kontribuutio BKT:n kasvuun, %-yksikköä

  3 Työllisten osuus 15-64 -vuotiaista

   

   

   

   

   

  Lisätietoja: Kansainvälinen talous: Markus Lahtinen puh. 09-3488 8418 ja
  Petri Mäki-Fränti, puh. 09-3488 8420
  Suomen talous: Janne Huovari, puh. 09-3488 8421 ja Raija Volk, puh. 040-590 3430
  Aluetalous: Raija Volk.