Uutiset

Ruokaturvan parantaminen kehityspolitiikan keskiöön

19.marraskuu 2009

 • Vuoden 2008 ruokakriisi osoitti, että maailman nälkäongelma on kaikkea muuta kuin ratkaistu. Kriisin seurauksena tämä huomattiin myös kansainvälisissä instituutioissa, joissa maailman ruokaturva ja sen parantaminen nostettiin takaisin kehityspolitiikan keskiöön. Eri toimijat alkoivat uudelleen painottaa maatalouteen ja aliravitsemuksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä kansainvälisessä kehityspolitiikassa. Myös Suomen tulisi omassa kehityspolitiikassaan panostaa maatalouden tuottavuuden parantamiseen ja markkinainfrastruktuurin rakentamiseen.

  Maatalouden tuottavuuden parantaminen on nopein tie parantaa köyhien maiden ruokaturvaa pysyvästi. Etenkin köyhimmissä Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa maatalouden tuottavuuden kehitys on ollut hidasta. Samaan aikaan useat Aasian kehitysmaat ovat pystyneet kolminkertaistamaan keskimääräisen satotasonsa kuluneen 40 vuoden aikana.

  Maatalouden tuottavuuden parantaminen vaatii tuotantovälineiden ja tuotantopanosten saatavuuden turvaamista sekä tuotteiden markkinointimahdollisuuksien parantamista. Tuotannon kasvattaminen parantaa suoraan paikallista ja alueellista ruokaturvaa. Toimivien markkinoiden seurauksena pienviljelijöiden tulomahdollisuudet kasvavat. Tulojen kasvu lisää taloudellista aktiivisuutta koko alueella ja luo tätä kautta hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

  Myös Suomen kehityspolitiikan keskeisimpänä tavoitteena tulisi olla ruokaturvan parantaminen. Keskeisiksi painopistealueiksi tule nostaa pienviljelijöiden organisoitumisen edistäminen, neuvontainstituutioiden rakentamiseen tähtäävät toimenpiteet, ekologisesti kestävien tuotantotapojen edistäminen sekä koko elintarvikeketjun toimintaa tukevan infrastruktuurin rakentaminen.

  Suomen omat mahdollisuudet vaikuttaa maailman ruokaturvaan ovat rajalliset. Suomen tuleekin valita kansainvälisistä instituutioista yhteistyökumppaneikseen ne, jotka omissa toimenpiteissään painottavat voimakkaimmin Suomelle tärkeitä painopistealueita.

  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen selvityksessä arvioitiin ruokaturvan roolia Suomen kehityspolitiikan näkökulmasta viime vuosina tapahtuneen kansainvälisen kehityksen valossa. Tutkimuksessa analysoitiin lisäksi ruokaturvan kehitys Suomen keskeisissä yhteistyömaissa Afrikassa ja tehtiin suosituksia Suomen kehityspolitiikan suuntaamiseksi ja toteuttamiseksi tulevaisuudessa. 

  Kalle Laaksonen- Kyösti Arovuori
  KEHITYSPOLITIIKAN KEINOT KÖYHIEN MAIDEN RUOKATURVAN EDISTÄMISEKSI
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 219. 88 s.

  Lisätietoja:  Maatalousekonomisti Kyösti Arovuori    Senior Consultant Kalle Laaksonen
                    puh.09-34 888402,                           040-5158953
                    sähköposti:kyosti.arovuori@ptt.fi        sähköposti:kalle.laaksonen@saunalahti.fi