Uutiset

Puutuotealan yritykset Luoteis-Venäjällä haluavat lisämarkkinoita Euroopasta

23.tammikuu 2007

 • Puuraaka-aineen hintaa ei yrityksissä pidetä erityisenä kilpailuetuna

  Leningradin ja Vologdan alueilla toimivat puutuoteyritykset katsovat, että suuret ja lähellä sijaitsevat markkinat sekä hyvät logistiset yhteydet ovat merkittävimmät kilpailuedun lähteet. Suomalaisittain edullinen raakapuun hinta ei venäläisyritysten mielestä ole erityinen valtti: puun tasainen saatavuus katsotaan hintaa merkityksellisemmäksi kilpailuedun lähteeksi.

  Metlan ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) tapaustutkimuksessa selvitettiin puutuotealan yritysjohtajien näkemyksiä yritystensä kilpailueduista ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja strategisista tavoitteista. Tutkimusta varten haastateltiin 18 yrityksen johtajaa Leningradin ja Vologdan alueilla.

  Tulokset osoittavat, että yritysten kannalta markkinoiden laajuus ja niiden läheinen sijainti sekä hyvät logistiset yhteydet tuottavat eniten kilpailuetua. Myös henkilöstön osaamisella on merkitystä kilpailuedun lähteenä. Raakapuun tasaista saatavuutta pidettiin yrityksissä tärkeämpänä kuin sen edullista hintaa. Yritykset näkivät enemmän kehitettävää ulkoisessa liiketoiminta-ympäristössään kuin omassa liiketoiminnassaan. Esimerkiksi yritysverotus katsottiin korkeaksi ja rahoituksen saamista toimintaa kehittäviin investointeihin pidettiin vaikeana.

  Tulevaisuuden tavoitteissaan haastatellut yritykset haluavat satsata tuotteiden laadun nostamiseen ja suuntautua yhä enemmän Euroopan markkinoille. Mikäli tulokset ovat yleistettävissä laajemminkin Luoteis-Venäjän puuteollisuuteen, sahatavaran ja muiden puutuotteiden tarjonta Venäjältä Eurooppaan lisääntyy edelleen. Myös tuotteiden laatutaso nousee. Tämä kiristäisi suomalaisen metsäteollisuuden kilpailutilannetta tärkeimmällä markkina-alueella Euroopassa. Kilpailun kiristyminen ulottuu myös yhä jalostetumpien ja laadukkaampien tuotteiden markkinoille.

  Tapaustutkimus Luoteis-Venäjän puuteollisuudesta kuuluu Metlan ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toteuttamaan yhteistutkimukseen Venäjän raakapuun ja sahatavaran viennistä ja sen vaikutuksista markkinoiden kilpailuun. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hanketta osana Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä-ohjelmaa. Nelivuotinen hanke päättyy vuoden 2007 lopussa.

  Julkaisu: Business Environment and strategies of wood industry companies in Leningrad and Vologda regions – results from a pilot study. Metsäntutkimuslaitoksen työpapereita 41, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita 87

  Anne Toppinen , Metla/Joensuu, puh. 010 211 3181, anne.toppinen@metla.fi

  Ritva Toivonen PTT, puh. 09 348 844, ritva.toivonen@ptt.fi