Uutiset

PTT:n maa- ja metsätalouden ennuste, kevät 2007

3.huhtikuu 2007

 • MAATATALOUS, kevät 2007

  Hyvät hinnatkaan eivät pelasta maatalouden tulosta

  Niin viljojen kuin maidonkin markkinanäkymät ovat lähitulevaisuudessa valoisia. Myös maataloustuotannon määrä kasvaa tänä vuonna verrattuna kuivuuden vaivaamaan viime vuoteen. Tuotantokustannusten kasvu panoshintojen nousun siivittämänä on kuitenkin suurempaa kuin tulojen kasvu. Niinpä tulot pienentyvät selvästi. Maatalouden y rittäjätulon arvioidaan Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) tuoreessa suhdannekuvassa pienentyvän tänä vuonna hieman ja ensi vuonna peräti 6 %.

  Maitomarkkinoilla myönteinen vire – voivarastot sulamassa

  Maitotuotteiden maailmanmarkkinatilanne on poikkeuksellinen. EU:n voivarastot ovat tyhjenemässä kovaa vauhtia, ja voin hinnat ovat korkealla. Samoin maitojauheiden hinnat ovat korkealla. Voin kysyntä säilyy vahvana myös ensi syksynä, joten voin hinta jatkaa nousuaan. Myös maidon tuottajahinta pysyy EU:ssa lähes ennallaan.

  Hyvä markkinatilanne on näkynyt myös Suomessa. Maidon tilityshinnat nousivat tämän vuoden alussa. Loppuvuodesta hinnan kuitenkin arvioidaan hieman alenevan mm. kiristyneen kotimaisen kilpailun myötä. PTT arvioi hintojen laskevan sekä tänä että ensi vuonna hieman yli prosentin verran.

  Viljamarkkinat nosteessa – bioenergiabuumi nostaa hintoja

  Viljojen hinnat maailmanmarkkinoilla ovat nousseet reippaasti viime syksystä lähtien. Maailman viljavarastot ovat pienentyneet, koska monia merkittäviä viljantuotantoalueita on vaivannut kuivuus.

  Tarjonnan pieneneminen ei ole kuitenkaan ainoa syy. Lisäksi viljojen hintoja ovat nostaneet kaksi muuta tekijää, joiden vaikutus on pysyvämpi. Ensinnäkin rehuviljan käyttö lisääntyy, koska kehittyvissä maissa syödään aikaisempaa enemmän lihaa. Toiseksi hintoja nostaa bioenergian tuotannon maailmanlaajuinen kasvu. Maissia viljellään Yhdysvalloissa bioenergiantuotantoa varten yhä enemmän, ja tämä vastaavasti vähentää soijapavun viljelyä. Siksi myös soijan hinnat nousevat. Näiden kahden tekijän merkitys on niin suuri, että viljojen maailmanmarkkinahinnat jäävät pysyvästi selvästi vuoden 2005 tason yläpuolelle, vaikka niiden odotetaan laskevan nykyiseltä tasolta viimeistään syksyllä.

  Myös Suomessa viljojen hinnat ovat nousseet. Hinnat ovat kuitenkin nousseet muualla EU:ssa selvästi enemmän. Siksi onkin todennäköistä, etteivät tuottajahinnat laske ensi syksynä Suomessa yhtä paljon kuin muualla, vaan hintaero Suomen ja muun Euroopan välillä kaventuu.

  Maatalouden kustannusten nousu syö tulosta

  Hyvästä markkinatilanteesta huolimatta maatalouden yrittäjätulo ei nouse tänä vuonna, vaikka se laski viime vuonna yli 10 %. Ensi vuodenkaan näkymät eivät ole myönteisempiä, sillä PTT arvioi yrittäjätulon alenevan 6 %. Viimevuotinen yrittäjätulon lasku johtui pääosin kuivuuden aiheuttamasta huonosta satovuodesta. Myös öljyn ja sähkön hintojen nousu rasitti maatalouden yrittäjätuloa vuonna 2006.

  Viljelijöiden kokonaistulot kasvavat vuonna 2007 lähes 3 %. Tämä johtuu pääasiassa maatalouden tuotantomäärä kasvusta. Yrittäjätulo ei kuitenkaan nouse, koska mm. tuotantopanosten hintojen nousu korottaa tuotantokustannuksia selvästi. Maatalouden kannattavuuskehitys ei näytä hyvältä, vaikka rakennekehityksen myötä erityisesti kotieläintuotannon tuottavuus on kasvanut.

  Maatalouden keskeiset ennusteet vuosille 2007-2008

  2006

  2006

  20071

  20081

  Kokonaistuotos

  Arvo, milj. €

  Muutos, %

  Muutos, %

  Muutos, %

  Kasvinviljely

  1 486

  -3,0

  5,2

  -1,9

  Kotieläintalous

  1 707

  -0,6

  0,0

  -1,1

  Muut

  326

  5,8

  7,1

  7,1

  Yhteensä

  3 519

  -1,0

  2,8

  -0,6

  Välituotekäyttö

  2 977

  2,9

  2,0

  0,1

  Muut kustannukset

  1 701

  2,6

  2,5

  1,7

  Maatalouden tuet

  2 126

  1,2

  0,0

  0,0

  Maatalouden yrittäjätulo

  968

  -12,4

  -0,4

  -5,8

  1 PTT:n ennuste

  Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen puh: 09-34 888 405
  sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi

  METSÄTALOUS, kevät 2007

  Sahoilla ja puumarkkinoilla korkeasuhdanne – paperimarkkinoilla edelleen nihkeää

  Sahateollisuuden korkeasuhdanne taittuu PTT:n arvion mukaan loivasti tänä vuonna. Sahasuhdanteen vedossa puun hinnat ovat kohonneet selvästi, mikä innostaa metsänomistajia tekemään ennätysvilkkaasti puukauppa. Korkeasuhdanne ei ole tarttunut paperimarkkinoille. Paperiteollisuuden käyntiasteiden nousun seurauksena PTT ennakoi kuitenkin hintojen nousevan parilla prosentilla ensi vuonna. Näkymien suurimmat epävarmuustekijät liittyvät USA:n kehitykseen ja Venäjän ilmoittamien puutullien toteutumiseen, arv ioi PTT:n tutkimusjohtaja Ritva Toivonen. Paperiteollisuudessa kunnon noususuhdanne toistaiseksi vain toivetta

  Paperikoneiden käyntiasteet kohoavat vuosina 2007 ja 2008 noin 93-95 % tuntumaan. Tämän seurauksena PTT ennakoi paperin hinnan nousevan loivasti. Euromääräisten hintojen jyrkempää nousua jarruttaa heikentynyt USA:n dollari. Markkinatilanteen paranemista edesauttaa lähinnä paperintuotannon ylikapasiteetin purku Euroopassa. Kapasiteettia on lakkautettu lähes kolmen miljoonan tonnin tuotantoa vastaava määrä parin edellisvuoden aikana. Paperin kysynnän arvioidaan kasvavan Euroopassa hitaasti. PTT arvioi Suomen paperin tuotannon ja viennin kasvavan pari prosenttia sekä vuonna 2007 että vuonna 2008. Paperin keskimääräinen vientihinta kohoaa tänä vuonna hieman ja vuonna 2008 muutaman prosentin.

  Sellumarkkinoilla eletään paperimarkkinoista poiketen korkeasuhdannetta. Sellun keskimääräinen vientihinta nousi viime vuonna kymmenyksen ja PTT ennakoi samansuuruista nousua tälle vuodelle. Hintakehitys tosin taittuu syksyllä, kun Etelä-Amerikkaan valmistuvien sellutehtaiden tuotanto tulee markkinoille.

  Kapasiteetin käyntiasteiden kohoaminen ja hintojen loiva nousu parantavat paperiteollisuuden kannattavuutta ensi vuonna. Kaikkiaan kannattavuus pysyy kuitenkin epätyydyttävänä yritysten tavoitteisiin nähden. Tuotannon tehostamistoimenpiteet ovatkin edelleen mahdollisia. Myös paperiteollisuuden työpaikkojen aleneminen jatkunee.

  Sahatavaramarkkinoilla korkeasuhdanne

  Sahatavaran kysyntä vilkastui viime vuonna Euroopassa, Japanissa ja Pohjois-Afrikassa, mutta sahatavaran tuotanto kasvoi hitaammin. Taustalla oli sekä Euroopassa että Venäjällä sahoja vaivannut tukkipula lähinnä leudosta talvesta johtuneiden huonojen korjuuolosuhteiden vuoksi. Kysynnän kasvu ja tarjonnan niukkuus ovat heijastuneet sahatavaran keskimääräiseen vientihintaan, joka nousi viime vuonna kymmenellä prosentilla. Tänä vuonna PTT ennakoi vastaavan nousuvauhdin jatkuvan.

  PTT ennakoi kuitenkin sahateollisuuden suhdannekäänteen ajoittuvan tälle vuodelle. Taustalla on rakentamisen kasvun hiipuminen Euroopassa ja rakentamisen kääntyminen laskuun USA:ssa. Samanaikaisesti sahatavaran tuotanto etenkin Saksassa kasvaa uusien suursahojen käynnistyessä. Saksassa sahatavaran hintojen nousu on jo pysähtynyt. Sahatavaran hintojen aleneminen jää kuitenkin PTT:n arvion mukaan loivaksi ensi vuonnakin, kun vuoden 2008 sahatavaramarkkinoita leimaa epävarmuus puun vientitullien vaikutuksista tukkipuun saatavuuteen.

  Kotimaisen puun käyttö korkealle

  Puun käyttö kotimaan metsäteollisuudessa kasvaa parilla prosentilla vuosina 2007 ja 2008. Tämä heijastuu voimakkaasti kotimaan hakkuisiin ja kotimaisen puun kysyntään yksityismetsistä. Tähän on syynä Venäjän puutullien nousun seurauksena vähenevä puun tuonti. Puutullien nousu heikentää etenkin tuontihavukuitupuun hintakilpailukykyä.

  Kasvava puun kysyntä ja hyvä sahasuhdanne nostavat puun hintaa vuonna 2007 selvästi, minkä PTT ennakoi vilkastuttavan puukauppaa. Puukauppamäärä saattaa nousta viime vuodesta yli viidenneksen. Vuonna 2008 puukaupan tahti jälleen hiipuu sahasuhdanteen käänteen heijastuessa puumarkkinoille. Kotimaisen puun hakkuut kohoavat kuitenkin ensi vuonna lähelle 60 miljoonaa kuutiometriä, joka on kaikkien aikojen ennätys. Mikäli puun tuonti Venäjältä tyrehtyy vuonna 2009, kasvaa kotimaisen puun tarve edelleen tai metsäteollisuuden tuotanto supistuu.

  Metsäbiomassan kysyntä kasvaa lähitulevaisuudessa nopeasti

  EU:n tuoreet energia- ja ilmastotavoitteet asettavat painetta bioenergian käytön lisäämiseksi. Biomassareservejä on Suomen metsissä runsaasti, mutta EU:n tavoitteiden näkökulmasta sekä Suomen että Euroopan reservit ovat niukat. Bioenergiasta on tulossa yhä varteenotettavampi kysyntälähde metsien biomassalle, ja lähivuosina nähtäneen biopolttoaineiden ja biomassamarkkinoiden nopea kasvu ja kaupallistuminen.

  Metsäsektorin keskeiset ennusteluvut vuosina 2007 - 2008

  2007

  %-muutos

  2008

  %-muutos

  Vientimarkkinat

  Määrä

  Hinta

  Määrä

  Hinta

  Paperi ja kartonki

  2

  0 – 1

  2

  2 – 3

  Puumassa

  2

  7 – 10

  2

  -5 – -3

  Sahatavara

  0-2

  8 – 12

  -2 ‑ 0

  -5 – -3

  Puumarkkinat

  2007

  %-muutos

  2008

  %-muutos

  Puun tuonti

  -5

  -15 ‑ -10

  Markkinahakkuut

  10

  5 – 7

  Puukaupat

  20 – 30

  -15 ‑ -10

  Puun nimellishinta

  10 – 15

  -4 – -1

  Nimelliset kantorahatulot

  25 – 30

  4 – 7

  Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Ritva Toivonen, puh: 09-34 888412 / 040-526 8412 sähköposti : ritva.toivonen@ptt.fi

  Suhdannekatsaus on tilattavissa pdf-muodossa sähköpostista: econ.res@ptt.fi Liitteenä lehdistötiedotteet, joissa kuviot mukana