Uutiset

Metsäteollisuudessa ensimmäiset merkit talouden käänteestä

8.lokakuu 2009

 • SUHDANNEKUVA, Metsä- ja puutalous, PTT-katsaus 3/2009

  Talous on kääntynyt nousuun voimakkaiden elvytystoimien seurauksena. Metsäteollisuudessa ensimmäiset myönteiset merkit on havaittavissa sellun ja sahatavaran hinnoissa, jotka ovat lähteneet nousuun. Keskeisenä syynä hintojen nousuun on laman seurauksena voimakkaasti supistunut tuotanto. Euroopan paperimarkkinoita vaivaa edelleen hintoja rapauttava ylitarjonta. Metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvu tulee viiveellä talouden käänteen jälkeen, arvioi metsäekonomisti Tapio Tilli. Kysynnän kasvu on vielä ensi vuonna varsin maltillista ja tuotanto jää matalaksi. Myös puumarkkinoilla on havaittavissa talouden käänteen vaikutus. Puun kysyntä ja hakkuut vilkastuvat loppuvuoden aikana. Kysynnän ja hakkuiden vilkastuminen jatkuu myös ensi vuonna. Metsäteollisuuden puun ostotarpeet kotimaasta palautuvat vuonna 2010 vuoden 2008 tasolle.

  Talouden käänne ei poista paperimarkkinoiden rakenteellista ongelmaa

  Talouden kääntyminen nousuun ei poista Euroopan paperimarkkinoita vaivaavaa kroonista ylitarjontaa. PTT:n arvion mukaan ylitarjonnan suuruus on paperilajista riippuen 1-2 miljoonaa tonnia. Tämä merkitsee eurooppalaisen paperiteollisuuden kapasiteetin käyntiasteen jäämistä lähelle 80 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna kapasiteetin käyntiasteet nousevat vaivoin yli 85 prosentin. Siten paperin hinnankorotusten toteutumismahdollisuudet ovat hyvin heikot. Paperin hintoja uhkaakin todennäköisemmin lasku.

  PTT:n laskelmien perusteella Suomesta on suljettu tai ilmoitettu suljettavaksi paperin ja kartongin tuotantokapasiteettia vuoden 2005 jälkeen kaksi miljoonaa tonnia eli 13 prosenttia kapasiteetista. Selluntuotantokapasiteetin sulkeminen on ollut hieman suurempaa, noin 16 prosenttia kapasiteetista. Näiden lisäksi Stora Enson Varkauden paperitehdas on laitettu tarkkailulistalle. PTT:n arvion mukaan kapasiteetin käyntiasteiden perusteella lisäsulkemiset ovat edelleen mahdollisia.

  Positiivista paperimarkkinoilla on Ruotsin kruunun vahvistuminen. Kruunu on vahvistunut tämän vuoden maaliskuusta jo kymmenellä prosentilla ja PTT:n arvion mukaan vahvistuminen tulee todennäköisesti jatkumaan. Kruunun vahvistuminen parantaa Suomessa toimivien tehtaiden kilpailukykyä suhteessa ruotsalaisiin. Muita paperiteollisuuden kannattavuuden kannalta positiivisia seikkoja ovat puun hinnan alentuminen tänä vuonna ja teollisuuden energiaverotuksen lieveneminen vuonna 2011.

  Sahatavaramarkkinoilla tarjonnan niukkuus nostaa hintoja

  Rakentaminen ja sen seurauksena sahatavaran kysyntä kääntyivät voimakkaaseen laskuun vuoden 2008 lopulla. Sahatavaran kysyntä on ollut heikkoa myös tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ainoan poikkeuksen on tehnyt Pohjois-Afrikka, jonne sahatavaran vienti on kasvanut.

  Sahatavaran tuotanto on reagoinut selvästi kysynnän heikentymiseen kaikissa keskeisissä sahatavaran tuottajamaissa. Viime vuonna tuotanto supistui kymmenyksellä ja tämän vuoden alkupuolella vielä lisää noin viidenneksellä. Tuotannon supistuminen on johtanut sahatavaramarkkinoilla tilanteeseen, jossa sahatavarasta on ollut pulaa. Tämä on kääntänyt sahatavaran hinnan nousuun. Hinnan nousua on tukenut sahatavaravarastojen alentuminen sekä Suomessa että Ruotsissa.

  Rakentamisen ei arvioida Euroopassa vielä ensi vuonna elpyvän merkittävästi. Suomalaisten sahojen kilpailuasemaa suhteessa ruotsalaisiin parantaa kuitenkin kruunun vahvistuminen euroon nähden. PTT arvioikin suomalaisten sahojen pystyvän ensi vuonna valtaamaan takaisin ruotsalaisille tänä vuonna menetettyjä markkinaosuuksia. 

  Sahatavaran tuotanto laski Suomessa viime vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996 alle kymmenen miljoonan kuutiometrin. Tänä vuonna PTT ennustaa sahatavaran tuotannon laskevan liki neljänneksellä 7,6 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2010 tuotanto nousee 8,8 miljoonaan kuutiometriin.

  Puun kysyntä kasvaa ensi vuonna rajusti

  Metsäteollisuuden tuotannon supistuminen vähentää puun käyttöä PTT:n arvion mukaan 15 miljoonalla kuutiometrillä tänä vuonna. Puun käytön väheneminen laskee sekä puun tuontia että kotimaan hakkuita. Metsäteollisuus purkaa tänä vuonna myös voimakkaasti puuvarastojaan. Pystyvarastojen purkaminen vähentää puun ostotarvetta ja puukauppa jää tänä vuonna PTT:n arvion mukaan noin 60 prosenttia alhaisemmaksi kuin vuonna 2008. Puun kysynnän väheneminen laskee ennusteemme mukaan puun nimellistä keskihintaa noin 21 prosentilla tänä vuonna.

  Talouden elpymisen seurauksena puun käyttö kasvaa vuonna 2010. Puun käytön kasvu lisää sekä puun tuontia että erityisesti kotimaan hakkuita. Hakkuut kasvavat noin viidenneksellä. Tämä merkitsee sitä, että tämän vuoden kaltaisia puunkorjuuyrittäjien lomautuksia ei tarvita vuonna 2010.

  PTT arvioi ensi vuonna metsäteollisuuden puun ostotarpeen yksityismetsistä palautuvan vuoden 2008 tasolle. Tämä merkitsee puun ostomäärien kasvua 130 prosentilla tästä vuodesta. Yksityismetsänomistajien puunmyyntiaktiivisuuden kasvattaminen näinkin voimakkaasti merkitsee suurta haastetta kaikille metsäalan toimijoille. Puukauppamäärissä tapahtuvat voimakkaat muutokset lisäävät todennäköisesti myös vaatimuksia keinoista, joilla jyrkkiä muutoksia voitaisiin loiventaa.

  Metsäsektorin keskeiset ennusteluvut vuosina 2009- 2010

   

  2009

  %-muutos

  2010

  %-muutos

  Vientimarkkinat

  Määrä

  Hinta

  Määrä

  Hinta

  Paperi ja kartonki

  -20

  2

  5 – 10

  -2 – 0

  Sellu

  -35

  -25 – -20

  15 – 20

  10

  Sahatavara

  -15

  -10

  5 – 10

  5 – 8

   

  Puumarkkinat

  2009

  %-muutos

  2010

  %-muutos

  Puun tuonti

  - 60

  10

  Markkinahakkuut

  - 23

  20 

  Puukaupat

    - 60  

  130 

  Puun nimellishinta

  - 21

  7 – 11

  Nimelliset kantorahatulot

  - 45

  23 – 27

   

  Lisätietoja:   Metsäekonomisti Tapio Tilli, 
                     puh: 09-34 888410 / 050-3579743 
                     sähköposti: tapio.tilli@ptt.fi

   Ohessa on koko tiedote taulukko ja kuviot mukana.