Uutiset

Metsäsektori toipuu hiljalleen

8.huhtikuu 2010

 •                                       PTT-katsaus 1/2010, Suhdannekuva: Metsäsektori

  Metsäsektorin toiminta vilkastuu hiljaiselon jälkeen kuluvana ja ensi vuonna yleisen taloustilanteen parantuessa. Viennistä riippuvainen Suomen metsäteollisuus lisää tuotantoaan ja vientiään kysynnän lisääntyessä maailmanmarkkinoilla. PTT ennustaa kysynnän kasvun olevan kuitenkin vielä melko hidasta eikä 2000-luvun alun tuotantomääriä tai kannattavuutta vielä saavuteta. Myös metsätaloudessa hakkuut ja puukaupat jäävät aiemmin totuttua vähäisemmiksi, vaikka selkeä parannus viime vuoteen verrattuna onkin odotettavissa.

  Maailman talouskasvu ja sen myötä metsäteollisuustuotteiden kysyntä elpyvät hiljalleen tänä ja ensi vuonna. Suomen metsäteollisuuden kilpailukykyä parantaa euron heikentyminen Yhdysvaltojen dollariin ja Ruotsin kruunuun verrattuna. Kotimaassa sahatavaran kysyntää vauhdittaa alhainen korkotaso.

  Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus kehittyvät eri tahtiin

  Paperin tuotanto nousee Suomessa hieman tänä vuonna kysynnän kasvaessa. PTT arvioi paperin tuotannon ja viennin kasvavan 5–10 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna paperin tuotanto kasvaa ennusteemme mukaan hieman loivemmin. Käyntiasteet jäävät edelleen melko alhaisiksi. Elpyvästä kysynnästä huolimatta Euroopassa vallitseva paperin ylitarjonta ei anna tänä vuonna mahdollisuuksia Suomen paperin vientihintojen nousuun. PTT arvioi paperin keskimääräisen vientihinnan laskevan muutamalla prosentilla viime vuoden keskihinnasta, vaikkakin eri paperilajien välillä on vaihtelua. Ensi vuodeksi odotamme vientihintaan nousua, jos kysyntä jatkaa elpymistään ja Euroopan ylikapasiteettia puretaan.

  Kartongin valmistuksessa ja viennissä tilanne on paperin tuotantoa parempi. Kartongin vientihintoihin ennustamme muutaman prosentin kasvua sekä tälle että ensi vuodelle. Sellun vienti Suomesta kasvaa PTT:n arvion mukaan tänä vuonna yli neljänneksen viimevuotisesta. Kasvu tasaantuu ensi vuonna. Sellun vientihinnan arvioimme nousevan tänä vuonna noin neljänneksen viimevuotisesta keskihinnasta ja pysyvän ensi vuonna tämän vuoden keskimääräisellä tasolla tai nousevan hieman.

  Viime vuonna kemiallinen metsäteollisuus teki PTT:n arvion mukaan nollatuloksen Suomessa. PTT ennustaa kannattavuuden nousevan plussan puolelle tänä vuonna kartonki- ja selluteollisuuden vetämänä.

  Sahateollisuudessa paranevat vientinäkymät ja vahva kotimaan kysyntä

  Viime vuoden lopulla tapahtui selkeä käänne sahatavaran kysynnässä maailmanmarkkinoilla, ja tuotanto on nyt nousussa. Ennusteemme mukaan sahatavaran kysyntä kasvaa edelleen vientimarkkinoilla ja pysyy vahvana kotimaassa tänä ja ensi vuonna. PTT ennustaa Suomen sahatavaran tuotannon nousevan tänä vuonna lähelle yhdeksää miljoonaa kuutiometriä eli yli 15 prosentilla viime vuoden pohjalukemista. Käyttöaste jää kuitenkin edelleen alhaiseksi. Suomen sahatavaran vienti kasvaa tänä vuonna 6–8 prosenttia ja ensi vuonna noin kymmenyksen PTT:n ennusteen mukaan. Vientihinnat nousevat reilu kymmenen prosenttia tänä vuonna.

  Puun tarjontaan tarvitaan aktivointia

  Metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy Suomessa 56 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna edelleen noin 60 miljoonaan kuutiometriin PTT ennusteen mukaan. Tuonti kasvaa hieman tänä ja ensi vuonna, mutta jää uudelle, alhaisemmalle tasolle Venäjän tuonnin romahdettua. PTT ennustaa kotimaan markkinahakkuiden lisääntyvän noin kymmenen prosenttia viimevuotisesta eli 46 miljoonaan kuutiometriin. Vuodeksi 2011 ennustamme hakkuihin vajaan kymmenyksen kasvua tämänvuotisesta. Kasvusta huolimatta hakkuut jäävät vielä 2000-luvun keskimääräisiä hakkuita alhaisemmiksi.

  Puukaupat lisääntyvät arviomme mukaan yksityismetsissä tänä vuonna. Kauppoja vauhdittaa viimeistä vuotta voimassa oleva myyntiveron helpotus. PTT ennustaa puukaupan lisääntyvän noin 20 prosenttia viime vuodesta. Puun keskihinta nousee arviomme mukaan noin viisi prosenttia viime vuoden keskihinnasta.  Vuosi 2011 tulee olemaan haasteellinen kotimaan puumarkkinoilla. Puun hinta nousee arviomme mukaan 1−3 prosentilla. Puukauppa ei juurikaan vilkastu tämänvuotisesta, jollei metsänomistajia saada aktivoitua tekemään kauppoja nykyistä enemmän.  

  Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Paula Horne
                     puh: 040-592 6820
                     sähköposti: paula.horne@ptt.fi

                          Keskeiset ennusteluvut vuosina 20102011

   

  2010, %-muutos

  2011, %-muutos

  Vientimarkkinat

  Määrä

  Hinta

  Määrä

  Hinta

  Paperi

  5 – 10

  -3 – -2

  2 – 4

  0 – 2

  Kartonki

  10 – 13

  3 – 4

  3 – 5

  1 – 3

  Sellu

  25 – 30

  25    

  1 – 3

  0 – 2    

  Sahatavara

  6 – 8

  11 – 14

  9 – 11

  3 – 5    

  Puumarkkinat

  2010, %-muutos

  2011, %-muutos

  Puun tuonti

  8 – 10 

  12 – 15 

  Markkinahakkuut

  10 – 12

  6 – 10

  Puukaupat

  50 – 55 

  1 – 3

  Puun nimellishinta

  3 – 8

  1 – 3

   

  Oheisessa linkissä koko tiedote kuvioiden kanssa sekä PowerPoint-esitys pdf-muodossa