Uutiset

Kasvu hidastuu, mutta talouden tila edelleen hyvä

3.huhtikuu 2008

 • Pitkään jatkunut erittäin nopea talouskasvun jakso päättyy. PTT ennustaa Suomen talouskasvuksi kuluvalle vuodelle noin 2,9 prosenttia ja ensi vuodelle vastaavasti 2,5 prosenttia. Talouskasvu ei tyrehdy työvoiman puutteeseen, vaan on edelleen riippuvainen vientimarkkinoiden ja Suomen kilpailukyvyn kehityksestä ja siitä, pystytäänkö kotimaisella talouspolitiikalla pitämään yllä luottamus talouden vakauteen ja kehityskykyyn. Pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuudet määrää tuottavuuden kasvu.

  Työllisyyden kasvua heikentää vähitellen kysynnän kasvun hidastuminen, ei siis työvoimapula. Tänä vuonna työllisten määrä kasvaa kuitenkin vielä noin 45 000 henkeä. Vuonna 2009 työllisten määrän kasvu on selvästi pienempi, vajaat 20 000 henkeä.

  Työvoiman määrä on viime vuosina kasvanut työvoiman kysynnän mukaan. Merkittävä tekijä työvoiman tarjonnan kasvussa on ollut eläkkeelle siirtymisen myöhentyminen ja 55-64-vuotiaat on ainoa ikäryhmä, jonka työllisyysaste on tällä hetkellä 1980-luvun loppua korkeammalla tasolla. Työllisyysasteessa on kohottamisen varaa aivan nuorimpia lukuun ottamatta kaikissa ikäluokissa, eniten ikääntyneissä. Hyvän kysynnän oloissa työllisyys kasvaa myös eläkeikäisten parissa. Yli 64-vuotiaiden työllisyys on kahden viime vuoden aikana noussut yli 10 000 hengellä. Tulevina vuosina eläkeikäisten työllisten määrä tuleekin luultavasti edelleen kasvamaan nykyisestä. Määrää voitaisiin myös kasvattaa eläkkeellä olevien työtulojen verokohtelun lieventämisellä.

  Kasvu on vuosina 2008 ja 2009 entistä enemmän kotimarkkinoiden ja erityisesti kotitalouksien kulutuksen varassa. Kulutuksen kasvua pitävät tänä vuonna yllä sekä työllisyystilanteen paraneminen että varsin suuret palkankorotukset ja ensi vuonna veronalennukset. Kotitalouksien ostovoimaa heikentää kuitenkin viime vuosia nopeampia hintojen nousu. Kotitaloudet siis edelleen velkaantuvat lisää. Kotitalouksien luottamus omaan talouteensa on myös pysynyt korkealla tasolla eikä näköpiirissä ole tekijöitä, jotka heikentäisivät kulutuskysyntää nopeasti. Tulevien uhkakuvien maalailun sijaan on tärkeää huolehtia siitä, että kuluttajien ja muiden talouden toimijoiden luottamus säilyy korkealla.

   Kuluvana vuonna maailmantalouden epävarmuudet, euroalueen hidas kasvu sekä euron korkea kurssi heikentävät vientikysyntää ja tuonti kasvaakin vientiä enemmän. Asuntoinvestoinnit kääntyivät jo viime vuoden puolella laskuun ja myös liiketilarakentamisen erittäin voimakas kasvu taittuu ennustevuosina kulutuksen kasvun hidastuessa.

  Inflaatio nousee tilapäisesti korkeahkoksi. Tänä vuonna hintoja nostaa erityisesti ruuan hinnan kallistuminen. PTT:n inflaatioennuste vuodelle 2008 on 3,5 prosenttia ja ensi vuodelle 2,4

  Hyvän suhdannevaiheen ansiosta valtion talouden ylijäämä on kasvanut suuremmaksi kuin ennalta arvioitiin ja aiottua suuremmille verokevennyksille aukeaakin tilaa suhdanteiden heiketessä. Tuotannon kasvun hidastuessa poistuu uhka talouden ylikuumentumisesta. Lisäksi inflaatio ja palkankorotukset ovat olleet nopeampia kuin hallitusohjelmaa tehtäessä arvioitiin, ja hallituskaudelle päätetyt veronalennukset alentavat palkansaajan verorasitusta tavoiteltua selvästi vähemmän.

  Hallituksen veronalennusohjelma on päätetty, mutta yleistavoite tehdä täysimääräiset inflaatiotarkistukset ei muuttuneessa tilanteessa toteudu. Valtion talouden tila ja suhdannetilanne antavat hallituskauden lopulla mahdollisuuden tarkistaa veronkevennysten suuruutta. Verotuksen keventäminen tukee osaltaan myös työn kysyntää, jolloin työeläkemaksujen maksajia on mahdollisimman paljon. 

  Lisätietoja:
  Tutkimusjohtaja Raija Volk
                 puh: 09-3488 8417 tai 040-590 3430, sähköposti: raija.volk@ptt.              
                 tai ekonomistit Janne Huovari (09-3488 8421) ja 
                 Petri Mäki-Fränti (09-3488 8420)  
                 Toimitusjohtaja Pasi Holm 
                 puh: 09-3488 8400 tai 050-374 7462,  sähköposti: pasi.holm@ptt.fi

   Suhdannekuvan tekstiosan voi tilata pdf-muotoisena sähköpostista: econ.res@ptt.fi

   

  Keskeiset ennustemuuttujat vuosina 2007-2009   

   

   

  2007

  2007

  20081

  20091

   

  Mrd.€

             Määrän muutos, %

  Bruttokansantuote

  178,8

  4,4

  2,9

  2,5

  Tuonti, tavarat ja palvelukset

  71,8

  4,1

  4,3

  4,2

  Vienti, tavarat ja palvelukset

  80,1

  4,8

  4,2

  4,6

  Kulutus

  128,4

  2,8

  2,5

  2,4

      yksityinen

  90,5

  3,7

  3,0

  2,8

      julkinen

  37,9

  0,8

  1,5

  1,5

  Investoinnit

  36,3

  7,6

  4,4

  2,1

      yksityiset

  31,9

  8,1

  4,2

  2,3

      julkiset

  4,4

  3,4

  5,5

  1,0

  Varaston muutos ja tilastovirhe2

  5,7

  0,0

  0,0

  0,0

  Inflaatio, kuluttajahintaindeksi, %-muutos

   

  2,5

  3,5

  2,4

  Työttömyysaste, %

   

  6,9

  6,1

  5,7

  Työllisyysaste3, %

   

  69,9

  70,7

  70,9

  Valtion nettoluotonanto, % BKT:sta

   

  2,0

  1,6

  1,2

  Kuntien nettoluotonanto, % BKT:sta

   

  -0,1

  0,1

  0,1

  Koko julkisen sektorin nettoluotonanto, % BKT:sta

  5,2

  4,6

  4,1

  Vaihtotase, mrd. euroa

   

  7,8

  7,5

  6,2

  1 PTT:n ennuste

   

   

   

   

  2 Kontribuutio BKT:n kasvuun, %-yksikköä

   

   

   

   

  3 Työllisten osuus 15-64 -vuotiaista