Uutiset

Ennätysheikko dollari ja Venäjän puutullit synkistävät metsäteollisuuden näkymiä

3.huhtikuu 2008

 • Epävarmat talousnäkymät ja voimakkaasti heikentynyt dollari pitävät paperin hinnan laskussa myös tänä vuonna arvioi PTT. Ensi vuonna paperin hinta hienoisesti nousee. Sellulla hyvä kysyntä ja sellun tuotanto-ongelmat maailmalla pitävät hinnan nousussa. Venäjän puutullit ja paperin heikko hintakehitys supistavat paperin- ja selluntuotantoa Suomessa. Venäjän puuta korvataan lisäämällä puun ostoja kotimaasta ja tuomalla puuta muualta Itämeren alueelta. Sahateollisuudessa Venäjän puutullit voivat aiheuttaa uuden suhdannenousun ensi vuonna. Yksityismetsänomistajille kotimaisen puun käytön kasvu merkitsee korkeita puunmyyntituloja.

   

  Heikko dollari lisää paperin tarjontaa Euroopassa

  Euron vahvistuminen dollariin nähden lisää paperin tarjontaa Euroopassa. Paperintuottajat myyvät Eurooppaan aiemmin Euroopan ulkopuolelle vietyjä paperitonneja. Lisäksi vahva euro houkuttaa tuomaan paperia dollarialueelta Eurooppaan. Jo pelkkä tuontiuhka saa eurooppalaiset paperintuottajat ottamaan hinnoittelussaan huomioon heikentyneen dollarin, arvioi metsäekonomisti Tapio Tilli.

  PTT arvioi paperin vientihintojen alenevan viime vuoden tapaan myös tänä vuonna. Hinnat laskevat huolimatta sitä, että paperin tuotantokapasiteettia on Euroopassa vuosina 2006-2008 lakkautettu 4,7 miljoonaa tonnia. Paperin hinnat kääntyvät nousuun aikaisintaan tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa.

  Paperin heikko hintakehitys ja Venäjän puutullit johtavat paperin tuotannon vähenemiseen Suomessa sekä tänä että ensi vuonna. Myös selluntuotanto vähenee, vaikka sellun markkinatilanne on maailmalla hyvä. Selluntuotantoa supistaa Venäjän puutullit ja tuontipuun hinnannousu.

  Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ei PTT:n ennusteen valossa kohene tänä vuonna. Epätyydyttävällä tasolla oleva kannattavuus, heikko dollari ja Venäjän puutullit lisäävätkin todennäköisyyttä alalla tapahtuviin rakennejärjestelyihin. 

   Sahoilla korkeasuhdanne ohi – uusi nousu mahdollinen ensi vuonna

  Talousnäkymien heikentyminen käänsi sahasuhdanteen alamäkeen viime vuoden lopulla. PTT arvioi sahatavaran heikon kysyntätilanteen jatkuvan ainakin tämän vuoden syksyyn saakka. Sahureiden onni on, että myöskään sahatavaran tarjonta ei näytä ennakkotietojen mukaan lisääntyvän Euroopassa tänä vuonna.  

  PTT ennakoi 50 euroon nousevan Venäjän puun vientimaksun kääntävän sahateollisuuden suhdanteen uudelleen nousuun tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna. Venäjä on keskeinen raakapuun viejä maailmassa. Viennin loppuminen vähentää sahausta erityisesti Aasiassa, jossa korvaavan raaka-aineen löytyminen on hankalaa. PTT:n arvion mukaan Venäjä ei myöskään pysty lyhyellä aikavälillä itse lisäämään omaa sahatuotantoaan muualta poistuvaa tuotantoa vastaavasti. Tämä voikin merkitä lisää kysyntää eurooppalaiselle sahatavaralle Aasiassa. 

  Venäjän puun korvaaminen kotimaisella puulla onnistuu

  Metsäteollisuuden tuotannon väheneminen laskee teollisuuden puun tarvetta vuosina 2008-2009 noin neljällä miljoonalla kuutiometrillä. Puunkäytön supistuminen kohdistuu pääosin vuoteen 2008, jolloin sekä tuontipuun että kotimaisen puun käyttö vähenevät. Myös yksityismetsiin kohdistuva puun kysyntä pienenee tänä vuonna. Tämä laskee erityisesti havutukin nimellistä keskihintaa.

  Venäjän puun vientimaksun nousu 50 euroon kuutiometriltä vuonna 2009 lopettaa PTT:n arvion mukaan pyöreän puun tuonnin Venäjältä Suomeen. Vientimaksun seurauksena puun tuonti putoaa puoleen vuoden 2008 määrästä. Vuonna 2009 Suomeen tuodaan edelleen puuta noin 8 miljoonaa kuutiometriä lähinnä Baltian maista ja Ruotsista. Venäjältä tuodaan tullin ulkopuolelle jäävää haketta.

  Puun tuonnin supistumisen aiheuttama vaje voidaan PTT:n arvion mukaan korvata kotimaisella puulla. Tämä merkitsee markkinahakkuiden lisääntymistä reilulla kymmenyksellä vuonna 2009. Hakkuut kasvavat sekä yksityismetsänomistajien metsissä että Metsähallituksen ja yhtiöiden omissa metsissä. Puun ostot yksityismetsistä lisääntyvät hakkuiden kasvua vähemmän, koska metsäteollisuudella on kahdelta aikaisemmalta talvelta säästyneitä talvikorjuuleimikoita varastossa. Yksityismetsänomistajien puunmyyntihalukkuutta lisää puun keskihintojen 5-7 prosentin nousu.

  Verotus nostettu keskeiseksi metsäpolitiikan välineeksi

  Venäjän puun vientimaksut ovat lisänneet keskustelua kotimaisen puun saatavuudesta. Keskusteluissa verotus on nostettu yhdeksi keinoksi vaikuttaa yksityismetsänomistajien puunmyyntihalukkuuteen. Esko Ahon työryhmän väliraportissa on nostettu esiin ensiharvennuspuun määräaikainen verovapaus. Tämän lisäksi on valmisteilla muutoksia metsätilojen sukupolvenvaihdosten verotukseen. Muutosten tarkoituksena on edesauttaa metsätilojen siirtymistä nuoremmille omistajille, jotka tutkimusten mukaan ovat vanhempiaan ahkerampia puun myyjiä.

  Tehdyt esitykset ovat hyviä. Näitä tehokkaampi ja nopeampi keino kannustaa metsänomistajia lisäämän puun myyntejä olisi PTT:n arvion mukaan kuitenkin pääomaveroprosentin määräaikainen alentaminen. Tämä olisi yksinkertainen verokannustin, mikä satojen tuhansien varsin iäkkäiden metsänomistajien olisi helppo ymmärtää. Yleisellä puunmyyntitulojen verotuksen keventämisellä saadaan myös suurempia puumääriä liikkeelle kuin rajaamalla veroetu esimerkiksi vain ensiharvennusmetsiin. 

   

  Metsäsektorin keskeiset ennusteluvut vuosina 2008 - 2009

   

  2008

  %-muutos

  2009

  %-muutos

  Vientimarkkinat

  Määrä

  Hinta

  Määrä

  Hinta

  Paperi ja kartonki

  -5

  -2

  -3

  1 – 2

  Puumassa

  -2

  5

  -3

  5 – 10

  Sahatavara

  -5

  -6 – -4

  2

  3 – 5

   

  Puumarkkinat

  2008

  %-muutos

  2009

  %-muutos

  Puun tuonti

  -16

  -45

  Markkinahakkuut

  -2

  11

  Puukaupat

  -10 – -5 

  5 – 10 

  Puun nimellishinta

  -8 – -4 

  5 – 7

  Nimelliset kantorahatulot

  -11 – -7 

  17 ‑ 19

   

  Lisätietoja:   Metsäekonomisti Tapio Tilli, 
                       puh: 09-34 888410 / 050-3579743
                      sähköposti: tapio.tilli@ptt.fi