Uutiset

Asiantuntijanäkemyksiä bioenergian tulevaisuuden kehityslinjoista EU:ssa ja Suo-messa

18.joulukuu 2008

 • Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Joensuun yliopiston tutkimuksessa asiantuntijoiden arvion perusteella bioenergian käyttö kasvaa tulevaisuudessa EU:ssa. Suomen bioenergian käytön kasvun ennakoidaan olevan hitaampaa kuin muualla EU:ssa, mutta sen voidaan olettaa olevan kuitenkin riittävän suurta Suomen päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaimpina raaka-ainepotentiaaleina EU:n tasolla pidetään puujätteitä ja metsähaketta. Suomen osalta merkittävään asemaan arvioidaan myös yhdyskuntajätteet. Lisäksi turve nähtiin merkittävänä potentiaalisena raaka-aineena energian tuotantoon Suomessa, vaikka nykyisin se luokitellaankin fossiiliseksi polttoaineeksi.

  EU:ssa bioenergian käytön otaksutaan lisääntyvän eniten lämmön- ja jäähdytystuotannossa ja vastaavasti Suomessa bioenergian kasvua ennakoidaan erityisesti liikennepolttoaineissa. Hintojen nousun arvioidaan olevan suurinta liikennepolttoaineissa. Päästöoikeuksien hinnat tulevat nousemaan arvioiden mukaan nykyisestä vuoteen 2012 mennessä 20-50 prosenttia ja vuoteen 2020 jopa 70 prosenttia. Suomen sähkön hinnan arvioidaan nousevan kiivaammin kuin muualla EU:ssa. Myös päästökauppamekanismin arvioidaan heikentävän suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Bioenergianmarkkinoiden kehitykseen vaikuttavista politiikkakeinoista merkittävämpinä pidettiin vero- ja tukipolitiikkaa, yhteisiä lakisääteisiä velvoitteita ja niiden valvontaa sekä päästökauppaa

  Suomen kannalta eräs huomio oli, että metsä- ja peltobiomassojen kilpailukyky paranee mitä pidemmälle tarkasteluhorisonttia viedään. Tämä luo hyvän pohjan liiketoimintamallien ja tekniikan kehittämiselle näiden raaka-aineiden osalta. Toisaalta erityisesti peltobiomassojen käyttö energian tuotantoon voi muuttua, mikäli ruuan hinta jatkaa kiivasta nousuaan. Myös metsäteollisuuden raaka-ainehuollon kiristyminen mahdollisten Venäjän puutullien vuoksi voi kiristää entisestään kilpailua puuperäisistä raaka-aineista, vaikka metsähake itsessään ei kilpaile saha- ja paperiteollisuuden kanssa. Toisaalta bioenergiantuotanto metsäteollisuustuotteiden rinnalla voi tarjota teollisuudelle uuden mahdollisuuden laajentaa toimintakenttäänsä uusiin innovaatioihin.

  Julkaisu: Niko Suhonen - Marjo Maidell - Anna-Kaisa Rämö - Erno Järvinen – Terhi Latvala.
  TULEVAISUUDEN KEHITYSLINJAT BIOENERGIAMARKKINOILLA EU:SSA JA SUOMESSA.
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 110.

  Lisätietoja antavat:           Anna-Kaisa Rämö, puh.  09 -34 888 411,
                                         anna-kaisa.ramo@ptt.fi    
                                         Terhi Latvala, puh. 09-34 888 409, terhi.latvala@ptt.fi
                                         Perttu Pyykkönen, puh. 09-34 888 405, 
                                         perttu.pyykkönen@ptt.fi